ทุนปริญญาโท


เนื่องด้วยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดให้มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่เปิดสถาบันฯ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ สถาบันฯได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ได้มาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อการสร้างผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้วิธีการหนึ่งที่จะช่วยจูงใจนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในสถาบัน คือ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละหลักสูตร คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในคราวประชุมครั้งที่ 404-18/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 จึงได้มีมติให้ยกเลิกประกาศสถาบันฯฉบับที่ 028/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น และได้มีมติเห็นชอบให้จัดทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ประเภททุนการศึกษา


ทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้มีการจัดประเภทของทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท  ดังนี้

 • ประเภทของทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  กำหนดให้มีทุนการศึกษา 1 ประเภท คือ ทุนประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิตทั้งหมด (100%)

2.จำนวนทุนการศึกษา


กำหนดให้ทุนกับนักศึกษาในแต่ละคณะดังนี้

กำหนดให้ทุนกับนักศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ได้แก่ ทุนประเภทที่ 2 หลักสูตรละ 1 ทุน รวมจำนวน 4 ทุน (คณะบริหารธุรกิจ 2 ทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ทุน และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ทุน)

3.เกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขให้ทุนการศึกษา


เกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาสำหรับทุกคณะให้ใช้เกณฑ์เดียวกัน ดังนี้

3.1 ให้แต่ละคณะวิชา จัดตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย คณบดี ผู้อำนวยการหลักสูตร และ อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อย จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ทุนกับนักศึกษาใหม่ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา

3.2 นักศึกษาใหม่ที่จะขอสมัครรับทุนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

3.2.1 มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีในเกณฑ์ดี (GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75)

3.2.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาที่ประสงค์เรียนตามหลักสูตรแผน ก (แบบ ก2) คือ ทำวิทยานิพนธ์ จะต้องตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

3.2.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาที่ประสงค์เรียนตามหลักสูตรแผน ข คือ ทำสารนิพนธ์ จะต้องตีพิมพ์ผลงานจากสารนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ คือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) กลุ่ม 2 ขึ้นไป หรือในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) เท่านั้น

3.2.4 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตในทุกรายวิชาของหลักสูตร (ยกเว้นรายวิชานอกหลักสูตรที่นักศึกษาสนใจเรียน จะต้องจ่ายค่าหน่วยกิตเอง)

3.2.5 ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 2 ปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ห้ามลาพักการศึกษา ทั้งนี้ให้ยกเว้นกรณีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ดำเนินการโดยสถาบันฯ หากลาพักการศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษา

3.2.6 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 นักศึกษาที่ไม่สามารถรักษาระดับผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษา

3.2.7 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยงานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือเป็นอาจารย์ช่วยสอน หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยแต่ละหลักสูตร

3.2.8 นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องเรียนให้จบตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด หากลาออกก่อนจบการศึกษา จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษา

3.2.9 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องชำระเล่าเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไปก่อน เมื่อจบการศึกษาภายใน 2 ปี และปฏิบัติตามเกณฑ์ของสถาบันฯ ที่กำหนดไว้ได้ครบถ้วน ทางสถาบันฯ จะจ่ายเงินค่าหน่วยกิต คืนเข้าบัญชีหรือจ่ายเป็นเช็ค ภายใน 60 วัน หลังจากสภาสถาบันอนุมัติให้จบการศึกษา

3.ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท


 1. นักศึกษาดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนปริญญาโท ที่นี่  หรือ ขอรับได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 2. นักศึกษาส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ส่งที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันเวลาที่กำหนด (พฤศจิกายน  –  ธันวาคม)
 3. บัณฑิตวิทยาลัย คัดเลือกใบสมัครที่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่ 061/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย ส่งให้กับทางหลักสูตร เพื่อทำการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
 4. ทางหลักสูตร ทำการคัดเลือกและสัมภาษณ์ หลังจากนั้น ส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา มาที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา และวันทำสัญญา (มกราคม)
 5. บัณฑิตวิทยาลัยบันทึกข้อมูลนักศึกษาทุน และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาลงข้อมูลในระบบทุนการศึกษา
 6. นักศึกษาพร้อมผู้ค้ำประกัน มาทำการเซ็นสัญญาตามวันเวลาที่กำหนด ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย (ประมาณกลางเดือนมกราคม)
 7. นักศึกษาจะต้องชำระค่าหน่วยกิตทั้งหมดในทุกเทอมไปก่อน
 8. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการศึกษาในแต่ละเทอม ก่อนลงทะเบียนเทอมใหม่ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อทำการเช็คผลการศึกษาว่าจะมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อไปหรือไม่
 9. นักศึกษาที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาต่อ
 10. นักศึกษาที่ได้รับทุนที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ถูกต้องครบถ้วน เมื่อจบการศึกษาจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตที่จ่ายไปแล้ว คืนเป็นเช็ค
 11. นักศึกษาที่ขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีในเกณฑ์ดี
   (คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75)
  • ต้องเป็นนักศึกษาที่เรียน แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น)
  • นักศึกษาที่ได้รับทุน จะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตในทุกรายวิชาของหลักสูตร (ยกเว้นวิชานอกหลักสูตรต้องจ่ายค่าหน่วยกิตเอง)
  • ระยะเวลาในการให้ทุนไม่เกิน 2 ปีการศึษาต่อเนื่องกัน ห้ามลาพักการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนของสถาบันฯ หากลาพักการศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน
  • นักศึกษาต้องรักษาระดับผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50 หากไม่สามารถรักษาระดับผลการเรียนได้จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน
  • นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องเรียนให้จบการศึกษา หากลาออกก่อนจบการศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน