ทุนปริญญาโท


เนื่องด้วยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดให้มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่เปิดสถาบันเพื่อมุ่งเน้นให้ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ สถาบันฯได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ได้มาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อการสร้างผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้วิธีการหนึ่งที่จะช่วยดึงดูดนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูง คือการให้ทุนปริญญาโทแก่นักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภททุนการศึกษา


ทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้มีการจัดประเภทของทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ไว้ 2 ประเภท ดังนี้

 1. ทุนปริญญาโทประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิตทั้งหมด (100%)
 2. ทุนปริญญาโทประเภทที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิตครึ่งหนึ่ง (50%)

จำนวนทุนการศึกษา


กำหนดให้ทุนกับนักศึกษาในแต่ละคณะดังนี้

 1. ทุนปริญญาโทประเภทที่ 2 คณะละ 1 ทุน รวม 3 ทุน
 2. ทุนปริญญาโทประเภทที่ 3 หลักสูตรละ 1 ทุน รวมจำนวน 5 ทุน (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3 ทุน , วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 1 ทุน และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 ทุน)

เกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขให้ทุนการศึกษา


เกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขให้ทุนการศึกษาสำหรับทุกคณะใช้หลักเกณฑ์เดืยวกัน ดังนี้

 1. คณะกรรมการแต่ละคณะวิชาจัดตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วยคณบดีและผู้อำนวยการหลักสูตรอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ทุนกับนักศึกษาใหม่ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา
 2. นักศึกษาใหม่ที่จะสมัครขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • มีผลการเรียนในระดับริญญาตรีในเกณฑ์ดี (GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75)
  • ต้องเป็นนักศึกษาที่ประสงค์รียนตามหลักสูตรแผนแบบ ก. คือต้องทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น
  • นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตในทุกรายวิชาของหลักสูตร (ยกเว้นรายวิชานอกหลักสูตรที่นักศึกษาสนใจเรียนเอง)
  • ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 2 ปี การศึกษาต่อเนื่องกัน ห้ามลาพักการศึกษา ทั้งนี้ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ดำเนินการโดยสถาบัน หากลาพักการศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษาและไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่เหลือ
  • นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถรักษาระดับผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ การรับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่เหลือ
  • นักศึกษาที่ถูกตัดสิทธิ์ตามข้อด้านบน จะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดให้แก่สถาบัน
  • นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องเรียนให้จบการศึกษาหากลาออกก่อนกำหนดจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดให้แก่สถาบัน
  • นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ หากเปลี่ยนแผนการศึกษาเป็นแผน ข. (ทำสารนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ) จะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดให้แก่สถาบัน

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท


 1. นักศึกษาดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนปริญญาโท…ที่นี่ หรือ ขอรับได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 2. นักศึกษาส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ส่งที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันเวลาที่กำหนด (พฤศจิกายน  –  ธันวาคม)
 3. บัณฑิตวิทยาลัย คัดเลือกใบสมัครที่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่ 028/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย ส่งให้กับทางหลักสูตร เพื่อทำการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
 4. ทางหลักสูตร ทำการคัดเลือกและสัมภาษณ์ หลังจากนั้น ส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา มาที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา และวันทำสัญญา (มกราคม)
 5. บัณฑิตวิทยาลัยบันทึกข้อมูลนักศึกษาทุน และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาลงข้อมูลในระบบทุนการศึกษา
 6. นักศึกษาพร้อมผู้ค้ำประกัน มาทำการเซ็นสัญญาตามวันเวลาที่กำหนด ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย (ประมาณกลางเดือนมกราคม)
 7. นักศึกษาจะต้องชำระค่าหน่วยกิตทั้งหมดในทุกเทอมไปก่อน
 8. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการศึกษาในแต่ละเทอม ก่อนลงทะเบียนเทอมใหม่ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อทำการเช็คผลการศึกษาว่าจะมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อไปหรือไม่
 9. นักศึกษาที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาต่อ
 10. นักศึกษาที่ได้รับทุนที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ถูกต้องครบถ้วน เมื่อจบการศึกษาจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตที่จ่ายไปแล้ว คืนเป็นเช็ค
 11. นักศึกษาที่ขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีในเกณฑ์ดี
   (คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75)
  • ต้องเป็นนักศึกษาที่เรียน แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น)
  • นักศึกษาที่ได้รับทุน จะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตในทุกรายวิชาของหลักสูตร (ยกเว้นวิชานอกหลักสูตรต้องจ่ายค่าหน่วยกิตเอง)
  • ระยะเวลาในการให้ทุนไม่เกิน 2 ปีการศึษาต่อเนื่องกัน ห้ามลาพักการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนของสถาบันฯ หากลาพักการศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน
  • นักศึกษาต้องรักษาระดับผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50 หากไม่สามารถรักษาระดับผลการเรียนได้จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน
  • นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องเรียนให้จบการศึกษา หากลาออกก่อนจบการศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน
  • นักศึกษาที่ได้รับทุนหากเปลี่ยนแผนการศึกษาเป็นแผน ข. จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน