วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)


เลือกดูข้อมูลหลักสูตรที่ท่านสนใจ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

MIT (Master of Science Program in Information Technology)


MIT

เรียนหลักสูตรนี้แล้วได้อะไร


  • มีความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์  ดำเนินการและบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรได้เป็นอย่างดี
  • เข้าใจ IT business เพื่อจัดการวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยใช้ไอทีมาประยุกต์ เพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจ มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านนี้ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
  • มีความสามารถพิเศษเฉพาะ ในการจัดการ จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และนำเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง (Actionable knowledge)
  • เข้าใจธุรกิจ หาช่องโหว่ของธุรกิจจากประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อที่จะจุดประกายคนอื่น ๆ ในทีมให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เพิ่มโอกาสและต่อยอดทางธุรกิจได้
  • มีโอกาสทางอาชีพในบริษัท ญี่ปุ่น และโอกาสทางการศึกษาระดับสูงต่อเนื่อง ที่ประเทศญี่ปุ่น

จุดเด่นของหลักสูตร


  • หลักสูตรถูกออกแบบมาโดยการบูรณาการทั้ง 3 สาขาด้วยกันเพื่อความสมบูรณ์ขององค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คือด้านสารสนเทศทางธุรกิจ และการวิเคราห์ข้อมูล (Business Information Systems and Data Analytics) การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining and Big Data) ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) ด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่าย (Network Technology),  Internet of Thing (IoT) และ Artificial  Intelligence (AI)
  • บูรณาการหลักการของ Monodzukuri และ Hitozukuri ที่เน้นการสร้างของและสร้างคนในรูปแบบของญี่ปุ่น
  • มีทุนสนับสนุน โครงการแลกเปลี่ยนทัศนศึกษา ดูงาน สัมมนาในต่างประเทศ และอีกทั้งยังมีผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญจากสถาบันการศึกษา/องค์กรจากต่างประเทศมาร่วมสอนที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นด้วย
  • มีเส้นทางการศึกษาสู่ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น โดยความร่วมมือกว่า 30 มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น สามารถ ส่งต่อนักศึกษาสู่ระดับปริญญาเอก ที่ญี่ปุ่น
  • เป็นการผสมผสานการเรียน แบบ Practical and Research ร่วมกับการเรียนในชั้นเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน โดยเลือกแผนการเรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือ เลือกเรียนสัปดาห์ละ 2วัน (เน้นเรียนวันเสาร์)  การเรียนที่ CIT เน้น Research Based การเข้าเรียนวิชาเพิ่มเติม จะมีการ Assign โดย Professor

ประสบการณ์จากผู้เรียน


sares

คุณดุษฎี อิศราพฤกษ์ (MBJ)

น.ศ. ปริญญาโท MBJ รุ่น 59 ของ TNI

"รู้สึกเหมือนเจออะไรที่หามานานค่ะ ดูเนื้อหาหลักสูตรแล้วตรงกับสิ่งที่อยากเรียนรู้อีกทั้งยังได้เรียนภาษาญี่ปุ่น, เรียนการบริหารธุรกิจญี่ปุ่น อยู่ในแพคเกจเดียวกัน เหมาะเจาะมากกับเราที่ทำงานบริษัทญี่ปุ่นมาตลอด จะได้เอาความรู้มาปรับใช้ในการทำงาน
อาจารย์ที่นี่ใส่ใจ น.ศ.มากค่ะ ดูแลใกล้ชิด คอยช่วยเหลือแนะนำทั้งในวิชาเรียน และคอยแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่อาจารย์แต่ละท่านสั่งสมมา มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ
"

คุณสัมมาวัชร์ ทับทอง (MIM)

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขา PE และเป็นศิษย์ใหม่ในคณะบริหารธุรกิจสาขา MIM

"ตัวกระผมเองรู้สึกมีความภาคภูมิใจในสถาบันและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุติทุกท่านที่คอยสอนวิชาต่างเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ จากการที่ได้เรียนแล้วรู้สึกว่าวิชาที่สอนทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทที่กำลังศึกษาอยู่นี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงและประสบความสำเร็จทั้งในอดีตจนถึง ณ ตอนนี้ก็ยังได้ใช้วิชาหรือความสามารถที่ได้เรียนมาอยู่ และยังรู้สึกภาคภูมิใจในสถาบันนี้เป็นอย่างยิ่ง"

คุณไตรรัตน์ นิลไพโรจน์ (SME)

"นับเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง และได้มีโอกาสอันดีมาศึกษา MBA หลักสูตร SME ที่ TNI ทำให้ได้รับความรู้จากอาจารย์หลายๆท่านที่มีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดให้นักศึกษาได้อย่างสนุกเป็นกันเอง และอบอุ่น ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้มิตรภาพดีๆจากเพื่อนๆที่เรียนด้วยกัน รวมถึงได้รับการบริการที่ดียิ่งจากเจ้าหน้าที่"

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติมที่นี่!

ชื่อ-สกุล (ระบุ)

อีเมล์ติดต่อกลับ (ระบุ)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

เรื่องที่ต้องการสอบถาม

รายละเอียดที่ต้องการสอบถาม