บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)


เลือกดูข้อมูลหลักสูตรที่ท่านสนใจ

สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับผู้ประกอบการ

SME (Master of Business Administration in Strategic Planning and Management for Entrepreneur)


SME[1080x600]

เรียนหลักสูตรนี้แล้วได้อะไร


  • ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจด้วยการวิเคราะห์วินิจฉัยโดย ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น
  • ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ ความรู้และทักษะในการวางแผนและ สร้างธุรกิจใหม่ (Venture Business)
  • ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและบริหารกลยุทธ์ธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ
  • ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารธุรกิจในสไตล์ญี่ปุ่น

จุดเด่นของหลักสูตร


  • หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ใช้แนวทางการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น บรรยายโดยคณาจารย์ ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น หลักสูตรนี้รวมถึงการเรียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจจากนักธุรกิจ ชาวญี่ปุ่นและนักภาษาศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การสอนทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ
  • หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านการบริหารธุรกิจ และการอุตสาหกรรมแบบญี่ปุ่น
  • มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการวิเคราะห์ วินิจฉัยองค์กร สามารถกําหนดกลยุทธ์เพื่อ จัดทําแผนธุรกิจและปรับปรุงระบบงานหรือสร้างกลไกใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กรที่สังกัดได้
  • ผลิตนักบริหารด้านการจัดการการผลิต โดยมีความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มผลผลิต ระบบคุณภาพในกระบวนการทํางานในระบบญี่ปุ่น โดยเฉพาะการผลิตภายใต้นโยบาย การประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
  • มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น เพื่อธุรกิจได้ในระดับดี

ประสบการณ์จากผู้เรียน


sares

คุณดุษฎี อิศราพฤกษ์ (MBJ)

น.ศ. ปริญญาโท MBJ รุ่น 59 ของ TNI

"รู้สึกเหมือนเจออะไรที่หามานานค่ะ ดูเนื้อหาหลักสูตรแล้วตรงกับสิ่งที่อยากเรียนรู้อีกทั้งยังได้เรียนภาษาญี่ปุ่น, เรียนการบริหารธุรกิจญี่ปุ่น อยู่ในแพคเกจเดียวกัน เหมาะเจาะมากกับเราที่ทำงานบริษัทญี่ปุ่นมาตลอด จะได้เอาความรู้มาปรับใช้ในการทำงาน
อาจารย์ที่นี่ใส่ใจ น.ศ.มากค่ะ ดูแลใกล้ชิด คอยช่วยเหลือแนะนำทั้งในวิชาเรียน และคอยแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่อาจารย์แต่ละท่านสั่งสมมา มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ
"

คุณสัมมาวัชร์ ทับทอง (MIM)

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขา PE และเป็นศิษย์ใหม่ในคณะบริหารธุรกิจสาขา MIM

"ตัวกระผมเองรู้สึกมีความภาคภูมิใจในสถาบันและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุติทุกท่านที่คอยสอนวิชาต่างเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ จากการที่ได้เรียนแล้วรู้สึกว่าวิชาที่สอนทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทที่กำลังศึกษาอยู่นี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงและประสบความสำเร็จทั้งในอดีตจนถึง ณ ตอนนี้ก็ยังได้ใช้วิชาหรือความสามารถที่ได้เรียนมาอยู่ และยังรู้สึกภาคภูมิใจในสถาบันนี้เป็นอย่างยิ่ง"

คุณไตรรัตน์ นิลไพโรจน์ (SME)

"นับเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง และได้มีโอกาสอันดีมาศึกษา MBA หลักสูตร SME ที่ TNI ทำให้ได้รับความรู้จากอาจารย์หลายๆท่านที่มีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดให้นักศึกษาได้อย่างสนุกเป็นกันเอง และอบอุ่น ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้มิตรภาพดีๆจากเพื่อนๆที่เรียนด้วยกัน รวมถึงได้รับการบริการที่ดียิ่งจากเจ้าหน้าที่"

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติมที่นี่!

ชื่อ-สกุล (ระบุ)

อีเมล์ติดต่อกลับ (ระบุ)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

เรื่องที่ต้องการสอบถาม

รายละเอียดที่ต้องการสอบถาม