สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ


แนะนำหลักสูตร


หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญ โดยหลักสูตรบูรณาการหลักการของ Monodzukuri และ Hitozukuri ที่เน้นการสร้างของและการสร้างคนในรูปแบบของญี่ปุ่น ถูกออกแบบด้วยการผสมผสาน โดยความร่วมมือจากประเทศญี่ปุ่นโดยการบูรณาการองค์ความรู้หลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน นักศึกษาสามารถจัดการวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ โดยใช้ไอทีมาประยุกต์ เพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจ มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านนี้ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์หลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญทางด้าน

 • ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ทางธุรกิจและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ด้าน Business Intelligence และ Data Analytics
 • เทคโนโลยีและการพัฒนามัลติมีเดีย
 • เทคโนโลยีเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์

เรียนหลักสูตรนี้แล้วได้อะไร


 1. มีความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์  ดำเนินการและบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรได้เป็นอย่างดี
 2. เข้าใจ IT business เพื่อจัดการวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยใช้ไอทีมาประยุกต์ เพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจ มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านนี้ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
 3. มีความสามารถพิเศษเฉพาะ ในการจัดการ จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และนำเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง (Actionable knowledge)
 4. เข้าใจธุรกิจ หาช่องโหว่ของธุรกิจจากประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อที่จะจุดประกายคนอื่น ๆ ในทีมให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เพิ่มโอกาสและต่อยอดทางธุรกิจได้
 5. มีโอกาสทางอาชีพในบริษัท ญี่ปุ่น และโอกาสทางการศึกษาระดับสูงต่อเนื่อง ที่ประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลหลักสูตร


 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Information Technology (MIT)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science Program in Information Technology (MIT)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Sc. (Information Technology)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  14

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  12

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  14

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  18

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  6

  หน่วยกิต

 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วทม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้นมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. ผู้บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ / โครงการซอฟต์แวร์
  2. ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ / ศูนย์บริการสารสนเทศ
  3. ผู้บริหารฐานข้อมูล
  4. นักพัฒนาระบบสารสนเทศ / นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  5. นักออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร
  6. นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
  7. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
  1. ปรับปรุงใหม่โดยออกแบบตามแนวทางของ USA และ ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น โดยปรับให้เหมาะกับ นักศึกษาไทย และ ตอบรับแนวทาง Digital Economy
  2. มีการบูรณาการหลัก 4 กลุ่มวิชา เข้าด้วยกันเพื่อความสมบูรณ์ขององค์ความรู้ด้าน IT ได้แก่
   - ด้านระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ทางธุรกิจ และ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - ด้านเทคโนโลยีและการพัฒนามัลติมีเดีย
   - ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย และ
   - ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์
  3. เปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลสำหรับผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการ และ งานวิจัยต่างๆระดับโลก โดยผ่านโครงการแลกเปลี่ยน ทัศนศึกษา ดูงาน สัมมนาในต่างประเทศ และ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ มาร่วมสอนที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วิชาที่เปิดสอน


ปัญหา แนวคิด วิธีการและเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยทั่วไปในสาขาเทคโนโลยีสารเทศ และที่ใช้กันมากในการวิจัยระบบสารสนเทศและวิทยาการสารสนเทศ รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาของระเบียบวิธีการวิจัย (รวมถึง การกำหนดปัญหาวิจัย การทบทวนวรรณกรรม สมมติฐานและการทดสอบ การวัดผลการวิจัย เป็นต้น) การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล รายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัยและประเด็นปัญหาทางด้านสายอาชีพ ทักษะการสื่อสาร ทางการพูดและการเขียน ...
Read More

เมื่อศึกษาและสอบผ่านทุกวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วและมีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 การสอบประมวลความรู้ทั้งหมวดวิชาบังคับและ หมวยวิชาเลือกที่นักศึกษาได้ศึกษาตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข โดยการสอบประกอบไปด้วย การสอบข้อเขียน และ/หรือ มีการสอบปากเปล่าเมื่อนักศึกษา เมื่อนักศึกษาได้สอบข้อเขียนแล้ว ...
Read More

เมื่อศึกษาและสอบผ่านทุกวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วและมีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 การสอบเพื่อพิจารณาความสามารถของนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ก ในการทำวิจัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องที่นักศึกษาทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ความสามารถในการนำเสนอผลงาน ทั้งในด้านการพูดการเขียน ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ เรื่องที่ทำวิจัย ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคำถาม ...
Read More

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานและนำเสนอในการสอบสัมภาษณ์ ...
Read More

การทำวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ...
Read More

Loading...