สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ


แนะนำหลักสูตร


หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญ โดยหลักสูตรบูรณาการหลักการของ Monodzukuri และ Hitozukuri ที่เน้นการสร้างของและการสร้างคนในรูปแบบของญี่ปุ่น ถูกออกแบบด้วยการผสมผสาน โดยความร่วมมือจากประเทศญี่ปุ่นโดยการบูรณาการองค์ความรู้หลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน นักศึกษาสามารถจัดการวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ โดยใช้ไอทีมาประยุกต์ เพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจ มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านนี้ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์หลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญทางด้าน

 • ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ทางธุรกิจและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ด้าน Business Intelligence และ Data Analytics
 • เทคโนโลยีและการพัฒนามัลติมีเดีย
 • เทคโนโลยีเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์

เรียนหลักสูตรนี้แล้วได้อะไร


 1. มีความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์  ดำเนินการและบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรได้เป็นอย่างดี
 2. เข้าใจ IT business เพื่อจัดการวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยใช้ไอทีมาประยุกต์ เพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจ มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านนี้ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
 3. มีความสามารถพิเศษเฉพาะ ในการจัดการ จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และนำเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง (Actionable knowledge)
 4. เข้าใจธุรกิจ หาช่องโหว่ของธุรกิจจากประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อที่จะจุดประกายคนอื่น ๆ ในทีมให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เพิ่มโอกาสและต่อยอดทางธุรกิจได้
 5. มีโอกาสทางอาชีพในบริษัท ญี่ปุ่น และโอกาสทางการศึกษาระดับสูงต่อเนื่อง ที่ประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลหลักสูตร


 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Information Technology (MIT)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science Program in Information Technology (MIT)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Sc. (Information Technology)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  14

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  12

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  14

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  18

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  6

  หน่วยกิต

 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วทม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้นมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. ผู้บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ / โครงการซอฟต์แวร์
  2. ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ / ศูนย์บริการสารสนเทศ
  3. ผู้บริหารฐานข้อมูล
  4. นักพัฒนาระบบสารสนเทศ / นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  5. นักออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร
  6. นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
  7. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
  1. ปรับปรุงใหม่โดยออกแบบตามแนวทางของ USA และ ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น โดยปรับให้เหมาะกับ นักศึกษาไทย และ ตอบรับแนวทาง Digital Economy
  2. มีการบูรณาการหลัก 4 กลุ่มวิชา เข้าด้วยกันเพื่อความสมบูรณ์ขององค์ความรู้ด้าน IT ได้แก่
   - ด้านระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ทางธุรกิจ และ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - ด้านเทคโนโลยีและการพัฒนามัลติมีเดีย
   - ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย และ
   - ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์
  3. เปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลสำหรับผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการ และ งานวิจัยต่างๆระดับโลก โดยผ่านโครงการแลกเปลี่ยน ทัศนศึกษา ดูงาน สัมมนาในต่างประเทศ และ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ มาร่วมสอนที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วิชาที่เปิดสอน


วิวัฒนาการของระบบจัดการฐานข้อมูล การจำลองและการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์และพีชคณิตเชิงสัมพันธ์ นอร์มัลไลเซชัน (1NF – 3NF) ภาษาคิวรีเชิงโครงสร้าง การจัดการฐานข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย การจัดข้อมูลและการจัดเก็บ การประมวลผลรายการ, การควบคุมพร้อมกันและการกู้คืน Client / Server, ฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต แบบกระจาย และไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ ...
Read More

MIT-682 การตลาดดิจิทัล ศึกษาเชิงลึกในแนวคิดของการตลาดสมัยใหม่ กรอบแนวคิดทางทฤษฎี เครื่องมือและเทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจที่เสริมสร้างกระบวนการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ หัวข้อของการศึกษา ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุนการตลาดดิจิตอล สื่อสังคมออนไลน์ การตลาดโดยเสริชเอนจิน อีเมล์, การตลาดทางอินเทอร์เน็ต, การตลาดโมบาย การจัดการเนื้อหาสื่อที่เกิดขึ้นใหม่และตัวชี้วัด ...
Read More

ส่วนประกอบระบบธุรกิจอัจฉริยะ ระบบสนับสนุนผ้บริหาร กระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูลและการทําเหมืองข้อมูลสําหรับธุรกิจอัจฉริยะ การบูรณาการธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษา ...
Read More

วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก ...
Read More

วิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรวจและอธิบายวิธีที่องค์กรมีส่วนร่วมและจัดการบริการไอที ตลอดวงจรชีวิตของบริการไอที เนื้อหาจะใช้กรอบแนวคิดของ ITIL เพื่อแสดงให้เห็นแนวความคิดต่างๆ หัวข้อที่ครอบคลุม ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของการบริการ การออกแบบบริการ การเปลี่ยนผ่านบริการ การดำเนินงานบริการ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการจัดการการบริการไอทีที่ได้เอาท์ซอร์ส และทางด้านองค์กร ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเอาท์ซอร์สในบริการไอทีและหน้าที่ต่างๆ วิชานี้ยังสำรวจวิธีการบริการด้านไอทีโดยผู้ให้บริการ และปัญหาเชิงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและวัฒนธรรม มุมมองเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม (เช่น ...
Read More

Loading...