สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น


แนะนำหลักสูตร


เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการเรียนการสอนในศาสตร์การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการในปัจจุบัน โดยหลักสูตรนี้มีจุดเด่นในการเรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับศาสตร์การบริหารจัดการ ทำให้ผู้เรียนในหลักสูตรนี้มีความเข้าใจในแนวคิดและหลักการจัดการพื้นฐานต่างๆ ขององค์กรญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีสามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้งานในองค์กรธุรกิจได้

ข้อมูลหลักสูตร


 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Japanese Business Administration)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาการบริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (บริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration (Japanese Business Administration)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Japanese Business Administration)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  9

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  18

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  3

  หน่วยกิต

วิชาที่เปิดสอน


วิเคราะห์ปัญหาทางการเงิน หลักการจัดการทางการเงิน การใช้ตัวเลขจากรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กำไร การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการสินทรัพย์ถาวร การวางแผน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุน และการกำหนดโครงสร้างของเงินทุนนโยบายและเงินปันผล การควบรวมกิจการและการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรม การวิเคราะห์บริษัท หลักและวิธีการตัดสินใจลงทุน และการลดความเสี่ยงในการลงทุน ...
Read More

เทคนิคขั้นสูงในการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการองค์การการสั่งการ การควบคุม และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และการจัดการความปลอดภัย ...
Read More

เทคนิคขั้นสูงในทางการบัญชีเพื่อการจัดการ วิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงานการวิเคราะห์และจัดสรรต้นทุนโครงสร้างของค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุด การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจวางแผนและการจัดทำงบประมาณ ...
Read More

Loading...