สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น


แนะนำหลักสูตร


เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการเรียนการสอนในศาสตร์การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการในปัจจุบัน โดยหลักสูตรนี้มีจุดเด่นในการเรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับศาสตร์การบริหารจัดการ ทำให้ผู้เรียนในหลักสูตรนี้มีความเข้าใจในแนวคิดและหลักการจัดการพื้นฐานต่างๆ ขององค์กรญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีสามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้งานในองค์กรธุรกิจได้

ข้อมูลหลักสูตร


 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Japanese Business Administration)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาการบริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (บริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration (Japanese Business Administration)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Japanese Business Administration)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  9

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  18

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  3

  หน่วยกิต

วิชาที่เปิดสอน


สถิติเชิงพรรณา ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของประชากรกลุ่มเดียว การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น และสหสัมพันธ์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ...
Read More

ความหมาย แนวคิด ข้อสมมติฐานและประโยชน์ทางการบัญชี รูปแบบธุรกิจ หลักและวิธีการบันทึกรายการบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย โครงสร้างรายงานทางการเงิน การจัดทำรายงานการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ บัญชีแยกประเภท การปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด ...
Read More

ศึกษาโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน วิเคราะห์โครงสร้างของภาษาเขียนจากบทความทางวิชาการ บทความหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สารคดี วรรณกรรมร่วมสมัยหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ หรือเรื่องที่ตัดตอนมาฝึกอ่านและเก็บใจความสำคัญ อภิปรายสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ศึกษาศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการเขียน ...
Read More

แนวคิดเกี่ยวกับการวินิจฉัยสถานประกอบการ กระบวนการ และเทคนิคการวินิจฉัยสถานประกอบการ และประเด็นในการวินิจฉัยด้านต่างๆ อาทิเช่น การบริหารทั่วไป การเงิน และการบัญชี การผลิต การตลาด และการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อระบุปัญหาหลักขององค์กร ค้นหาสาเหตุ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข พร้อมฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจำนวน 1 แห่ง ...
Read More

เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือขั้นสูงที่นำมาใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการการวางแผน ระดับของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน การกำหนดภารกิจและวิสัยทัศน์ ขั้นตอนในการทำแผน การเลือกกลยุทธ์ การดำเนินการ และการประเมินผลกลยุทธ์ รวมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ ...
Read More

Loading...