สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น


แนะนำหลักสูตร


เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการเรียนการสอนในศาสตร์การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการในปัจจุบัน โดยหลักสูตรนี้มีจุดเด่นในการเรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับศาสตร์การบริหารจัดการ ทำให้ผู้เรียนในหลักสูตรนี้มีความเข้าใจในแนวคิดและหลักการจัดการพื้นฐานต่างๆ ขององค์กรญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีสามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้งานในองค์กรธุรกิจได้

ข้อมูลหลักสูตร


 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Japanese Business Administration)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาการบริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (บริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration (Japanese Business Administration)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Japanese Business Administration)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  9

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  18

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  3

  หน่วยกิต

วิชาที่เปิดสอน


ประวัติการก่อตั้งสหภาพแรงงานในญี่ปุ่น ระบบการจัดการแรงงานสัมพันธ์แบบญี่ปุ่น เช่น การจัดทำสภาพการจ้างงาน การแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กระบวนการเจรจาต่อรอง การจัดทำข้อตกลงร่วมกัน และผลบังคับของข้อตกลงร่วมกัน บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ทำหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ขององค์การ การสร้างสภาพการทำงานที่ดีภายในองค์การ และกรณีศึกษาปัญหาข้อพิพาททางแรงงานสัมพันธ์ ...
Read More

วิธีการผลิตโดยบูรณาการระบบการผลิตแบบญี่ปุ่นที่เน้นการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้หลักการของ Monozukuri และ Hitozukuri ที่เน้นการสร้างของและสร้างคนในรูปแบบของญี่ปุ่น ผสมผสานขั้นตอนการผลิต โดยอาศัยหลักการของระบบลีน (Lean) หรือระบบการผลิตของญี่ปุ่นที่สำคัญต่างๆ และการจัดการโซ่อุปทานที่มีกลไกที่ส่งต่อมาจากลูกค้าผ่านกระบวนการเพิ่มคุณค่า โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต ฝึกปฏิบัติ และวิเคราะห์ระบบโดยการศึกษาจากกรณีศึกษา โมเดลจำลองต่างๆ ...
Read More

ระบบการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น ประวัติความเป็นมา การพัฒนาของธุรกิจญี่ปุ่น รวมทั้งลักษณะพิเศษของธุรกิจและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น เช่น ระบบบริหารองค์การ ทรัพยากรบุคคล ระบบการตลาด ระบบบัญชีและการเงิน ระบบการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับโลก การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆ การสะสมเทคโนโลยีเพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจน วัฒนธรรมทางธุรกิจที่เป็นลักษณะเฉพาะของญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับวัฒนธรรมทางธุรกิจของไทย ...
Read More

กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การออกแบบวิธีการวิจัย การสุ่มตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผล การนำเสนอผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยกับการวางแผนธุรกิจ ...
Read More

ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค พฤติกรรมการบริโภค การเลือกใช้ ปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์นโยบายราคา ศึกษาหลักพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค การค้า การรวมตัวทางเศรษฐกิจ และการเงินระหว่างประเทศ ปัจจัยมหภาคทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ...
Read More

Loading...