สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น


แนะนำหลักสูตร


เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการเรียนการสอนในศาสตร์การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการในปัจจุบัน โดยหลักสูตรนี้มีจุดเด่นในการเรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับศาสตร์การบริหารจัดการ ทำให้ผู้เรียนในหลักสูตรนี้มีความเข้าใจในแนวคิดและหลักการจัดการพื้นฐานต่างๆ ขององค์กรญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีสามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้งานในองค์กรธุรกิจได้

ข้อมูลหลักสูตร


 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Japanese Business Administration)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาการบริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (บริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration (Japanese Business Administration)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Japanese Business Administration)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  9

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  18

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  3

  หน่วยกิต

วิชาที่เปิดสอน


ไวยากรณ์ขั้นสูงในระดับ N3-N2 ขึ้นไป ศึกษาความหมายและวิธีการใช้ของสำนวนต่างๆ อาทิเช่น ศึกษาความหมายและการใช้สำนวนเงื่อนไข Ba, To, Tara, Nara ซึ่งสำนวนเหล่านี้มีทั้งความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างกันในความหมายและวิธีการใช้ หรือศึกษาการใช้คำช่วย Wa และ Ga เป็นต้น นอกจากนั้น ยังศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ (Modality) ของผู้พูดที่แสดงออกมาในรูปของสำนวนหรือรูปประโยคต่างๆ ...
Read More

เรียนและฝึกเขียนรายงานโดยใช้ทฤษฎีการเรียนการสอน “I-kara Nan-e” (จากง่ายไปสู่ยาก) ซึ่งจะเริ่มจากการฝึกเขียนประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง แล้วขยายเป็นการฝึกเขียนบทความหรือการรายงานตามลำดับด้วยภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง โดยใช้สำนวนและไวยากรณ์ในระดับเทียบเท่า N3-N2 เป็นเกณฑ์ มีการฝึกการเลือกใช้สำนวนที่เหมาะสมในภาษาเขียน การฝึกใช้คำและสำนวนทางไวยากรณ์ เช่น คำสัญธานเพื่อเชื่อมข้อความหน้าหลังให้สอดคล้องตามตรรกะ เป็นต้น นอกจากนั้นยังฝึกการใช้คำศัพท์และสำนวนต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ ...
Read More

อ่านบทความภาษาญี่ปุ่นในเนื้อหาที่เกี่ยวกับทฤษฎี ความคิด ประสบการณ์หรือข้อมูลทางด้านบริหารธุรกิจทั่วไปหรือบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นของนักวิชาการ นักบริหารธุรกิจ หรือองค์กรต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีทั้งบทความทางด้านการเงิน การตลาด การจัดการในองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น เมื่ออ่านบทความแล้วผู้เรียนจะวิเคราะห์และสรุปบทความที่อ่านโดยเขียนบทคัดย่อในเนื้อหานั้นๆ ด้วยภาษาญี่ปุ่นเพื่อเป็นการฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปด้วย ...
Read More

วัฒนธรรมพื้นฐาน โครงสร้างทางสังคมและครอบครัว ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมในการทำงานของบุคคล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม สาเหตุของพฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารประเทศต่างๆ ความแตกต่าง หรือความเหมือนทางวัฒนธรรม การศึกษาเชิงเปรียบเทียบจากบางกลุ่มประเทศ ...
Read More

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบของบริษัทข้ามชาติ รูปแบบการเข้าสู่ตลาด กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ ทั้งในด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และอื่นๆ เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา และการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ ...
Read More

Loading...