สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น


แนะนำหลักสูตร


เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการเรียนการสอนในศาสตร์การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการในปัจจุบัน โดยหลักสูตรนี้มีจุดเด่นในการเรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับศาสตร์การบริหารจัดการ ทำให้ผู้เรียนในหลักสูตรนี้มีความเข้าใจในแนวคิดและหลักการจัดการพื้นฐานต่างๆ ขององค์กรญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีสามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้งานในองค์กรธุรกิจได้

ข้อมูลหลักสูตร


 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Japanese Business Administration)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาการบริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (บริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration (Japanese Business Administration)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Japanese Business Administration)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  9

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  21

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  18

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  3

  หน่วยกิต

วิชาที่เปิดสอน


การศึกษาค้นคว้า การทดลอง หรือการวิจัยเชิงลึกโดยอิสระด้านการจัดการองค์กรและธุรกิจ ตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผ่านการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว และเมื่อดำเนินการจนแล้วเสร็จจะต้องจัดทำรายงานการศึกษาหรือวิจัยให้ถูกต้องตามหลักการและรูปแบบรายงานการวิจัยทางวิชาการ และนำเสนอวิทยานิพนธ์นั้นต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจนำเสนอต่อผู้สนใจทั่วไปด้วยก็ได้ ...
Read More

การฟัง และการอ่านภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3-N2 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสารและการคมนาคมในญี่ปุ่น เป็นการศึกษาด้านสังคมและการพัฒนาสังคมในประเทศญี่ปุ่นหลังสมัยเมจิ การเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 หมวดคือ การอ่านเพื่อความเข้าใจและทดสอบความเข้าใจ การฟังเพื่อความเข้าใจและทดสอบความเข้าใจ และการฟังขณะเดียวกันให้อ่านข้อความเพื่อทดสอบความเข้าใจ ซึ่งจะเป็นการศึกษาเนื้อเรื่องและฝึกทักษะการฟังและการอ่านในขั้นสูง ...
Read More

สำนวนต่างๆ ทางด้านไวยากรณ์ในระดับ N2-N1 ตัวอย่างเช่นการใช้สำนวน ~kara iuto / kara ieba / kara itte (เมื่อพิจารณาจาก…..) ~yo(o) nimo~ nai(อยากทำ แต่ก็ทำไม่ได้) และศึกษาการเลือกใช้คำหรือสำนวนให้เหมาะกับคู่สนทนาหรือสถานการณ์ ซึ่งเป็นเรื่องของวัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics) ...
Read More

การอ่านข่าว ข้อคิดเห็น หรือข้อความโฆษณาจากหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร ผู้เรียนจะได้มีโอกาสศึกษาคำศัพท์และสำนวนต่างๆ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐศาสตร์และประเพณีญี่ปุ่น และศึกษาตัวอักษรคันจิ เพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาเหล่านั้นอย่างละเอียด และเป็นการเพิ่มพูนคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในแขนงต่างๆ หลังจากนั้นจะเป็นการเสวนาในกลุ่ม เพื่อฝึกการแลกเปลี่ยนความเห็นด้วยภาษาญี่ปุ่น ...
Read More

การศึกษาวัฒนธรรมของญี่ปุ่นโดยการอ่านบทความภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อต่างๆ ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมในครอบครัวจนถึงวัฒนธรรมในหน่วยงานและสังคม หัวข้อต่างๆ เช่น การทำกิจกรรมและการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ของคนญี่ปุ่น กิจกรรมและการงานด้านต่างๆ จะแสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิต แนวความคิดและค่านิยมของคนญี่ปุ่น ทุก 2 สัปดาห์หลังจากการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ผู้เรียนที่เลือกในแต่ละหัวข้อ จะต้องนำมาวิเคราะห์และออกความเห็นโดยการนำเสนอหน้าชั้นเป็นภาษาญี่ปุ่น ...
Read More

Loading...