สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม


แนะนำหลักสูตร


    1.สายวิชา เนื้อหาความรู้ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (MBI-SME)

 • Business Diagnosis and Problem Solving (ความรู้เฉพาะทาง ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ การวินิจฉัยปัญหา การแก้ไขปัญหาของธุรกิจ)
 • Strategic Planning and Business Plan Making (ความรู้และทักษะในการกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจ ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง)
 • Entrepreneurship for Business Development (ความรู้และทักษะการบริหารธุรกิจแบบเจ้าของกิจการ  เพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจ)
 • Organization Management and Development (ความรู้และทักษะในการบริหารและพัฒนาองค์กรทั้งระดับกลางและระดับสูง)

    2. สายวิชา เนื้อหาความรู้ การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (MBI-IIM)

 • Industrial Management in New Era through Innovation (ความรู้ การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ผ่านนวัตกรรม สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรธุรกิจ)
 • Value Added Creation through Production Innovation (ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และนวัตกรรมทางการผลิตให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรม)
 • Self-development towards New Era Industrial Specialist (ความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองเป็นนักอุตสาหกรรมสมัยใหม่  นักการผลิตสมัยใหม่ ที่เน้นการใช้นวัตกรรม)
 • Production Productivity Development through Japanese Style Production System (ความรู้ระบบการผลิตแบบญี่ปุ่น ในการพัฒนาผลิตภาพทางการผลิตให้สามารถแข่งขันได้สูงขึ้น)

    3. สายวิชา เนื้อหาความรู้ การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ (MBI-HRM)

 • การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
 • นวัตกรรมการวางแผนสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
 • นวัตกรรมการจัดการสมรรถนะ ผลการปฏิบัติงานและการจัดการค่าตอบแทน
 • ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

เรียนหลักสูตรนี้แล้วได้อะไร?


 1. กลุ่มวิชา การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (MBI-SME)

 1. ให้ความรู้เฉพาะทาง ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ การวินิจฉัยปัญหา การแก้ไขปัญหาของธุรกิจ
 2. ให้ความรู้และทักษะในการกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 3. ให้ความรู้และทักษะการบริหารธุรกิจแบบเจ้าของกิจการ เพื่อพัฒนาธุรกิจและองค์กร
 4. ให้ความรู้และทักษะในการบริหารองค์กรทั้งระดับกลางและระดับสูง

2. กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (MBI-IIM)

 1. ให้ความรู้ การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสมัยใหม่ มุ่งสู่นวัตกรรม สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรธุรกิจ
 2. ให้ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และนวัตกรรมทางการผลิตให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรม
 3. ให้ความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองเป็นนักอุตสาหกรรมสมัยใหม่  นักการผลิตสมัยใหม่ ที่เน้นการใช้นวัตกรรม

3. กลุ่มวิชาการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ (MBI-HRM)

 1. ให้ความรู้ด้านวัตกรรมการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์
 2. ให้ความรู้ด้านการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
 3. ให้ความรู้ด้านนวัตกรรมการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง

ข้อมูลหลักสูตร


สโลแกน  “มุ่งสร้างนักธุรกิจ และนักอุตสาหกรรม ยุค Industry 4.0 ด้วย Active learning”

มีสายวิชา ให้เลือก  2 สาย

 1. สายนักธุรกิจ เนื้อหาความรู้ “ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ” Strategic Planning and Management for Entrepreneur (MBI-SME)
 1. สายนักอุตสาหกรรม เนื้อหาความรู้ “การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม” Innovative Industrial Management (MBI-IIM)

**การสมัคร   ให้สมัคร โดยเลือกว่า จะเรียนกลุ่มวิชาใด ตั้งแต่ตอนสมัคร  คือ เลือก MBI-SMEหรือ  MBI-IIM   สามารถเลือกได้ เมื่อสมัคร หรือ หลังเรียนผ่านไปแล้วครึ่งเทอม

 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Innovation of Business and Industrial Management (MBI)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (นวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration Program in Innovation of Business and Industrial Management 

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Innovation of Business and Industrial Management )

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  15

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  12

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  15

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  21

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  3

  หน่วยกิต

วิชาที่เปิดสอน


กลุ่มวิชา การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (MBI-SME)

วิชาที่เปิดสอน


กลุ่มวิชา การจัดการอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ (MBI-IIM)