สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม


แนะนำหลักสูตร


หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเพิ่มเติมด้วยความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร และมีศักยภาพสูงในการทำงานด้านวิศวกรรมและพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หลากหลายสาขา หลักสูตรออกแบบตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยปรับรูปแบบการสอนตามแนวทางของญี่ปุ่นเพื่อให้เหมาะสมกับประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ https://eng.tni.ac.th/en/education/m-eng-engineering-technology/

ข้อมูลหลักสูตร


หลักสูตรประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการผลิต ภาคเศรษฐกิจและสังคม ภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
(1) การออกแบบขั้นสูงและเทคโนโลยีการผลิต (Advanced design and technology in manufacturing: ADM)
(2) ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and environmental system: EES)
(3) นวัตกรรมและการจัดการทางวิศวกรรม (Engineering innovation and management: EIM) และ
(4) ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Electrical Engineering Systems: SES)

 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

  ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering in Engineering Technology (MET)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรม)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Engineering (Engineering Technology)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): MET (Engineering Technology)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  15

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  12

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  15

  หน่วยกิต

 • ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนั้นมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพ ดังนี้

  1.วิศวกรหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทุกสาขา ผู้เรียนจะได้รับความความรู้พื้นฐาน และเพิ่มพูนทักษะ ความชำนาญด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม และเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมต่อการแข่งขันกันในภาคอุตสาหกรรม พร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทางธุรกิจและของภาครัฐ มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจ สามารถนำหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

  2.ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้บริหาร ผู้เรียนจะได้รับความรู้การพัฒนาความรู้และทักษะพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม รวมถึงด้านการบริหารจัดการองค์กร และการแก้ปัญหากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้

  3.ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 • 1. เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์
  2. สามารถเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับงานที่ทำประจำ หรือเพื่อแก้ปัญหากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้
  3. รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
  4. ค่าเล่าเรียนไม่สูง เมื่อเทียบกับคุณภาพการศึกษา มีการเรียนเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
  5. หลักสูตรมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น นักศึกษามีโอกาสไปทำวิจัยและดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นในราคาถูก และโอกาสศึกษาต่อสูง

วิชาที่เปิดสอน


ทบทวนหลักการสำคัญทางอุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน การออกแบบและการหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุดของระบบความร้อนต่างๆ หลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อการประเมินโครงการ กรณีศึกษาการออกแบบระบบความร้อนที่เหมาะสมที่สุด อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การกลั่น ...
Read More
การนำความร้อน การนำความร้อนในแกนฉากและแกนทรงกระบอก การถ่ายโอนความร้อนแบบพา (พลศาสตร์ของไหล เงื่อนไขกำหนดการไหล การถ่ายโอนความร้อนแบบลามินาร์และเทอร์บูแลนท์) ซีเอฟดี พฤติกรรมเชิงความร้อนของระบบและองค์ประกอบการเดือด การควบแน่น การแผ่รังสี กรณีศึกษาในการแก้ปัญหาด้านการถ่ายโอนความร้อน เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในการแก้ปัญหาการนำความร้อนแบบสภาวะไม่คงตัว ...
Read More
รูปแบบพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากไฮโดรเจน พลังงานลม ชีวมวล พลังงานคลื่น และน้ำขึ้นน้ำลง กำลังจากน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ แหล่งพลังงานหมุนเวียนของโลกและของประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนรูปพลังงาน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของระบบพลังงานหมุนเวียน ...
Read More
กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม กลุ่มชนิดของอุตสาหกรรมที่สำคัญ การวิเคราะห์และการคิดค่าพลังงาน ระบบพลังงานในอาคาร การสำรวจและการตรวจวัดการใช้พลังงาน การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคาร การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างของอาคาร การประยุกต์ใช้แสงสว่างจากแสงอาทิตย์ การอนุรักษ์พลังงานในระบบที่พบมากในอุตสาหกรรม เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบหม้อน้ำและไอน้ำ และระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ตัวอย่างการจัดการและการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมแบบต่างๆ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ...
Read More
บทนำการควบคุมแบบดิจิตอล สมการผลต่าง และการแปลงแบบแซด การออกแบบระบบควบคุมแบบดิจิทัลโดยใช้เทคนิคการแปลง การกรองแบบดิจิทัล และการออกแบบเครื่องชดเชยแบบดิจิทัล การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์เชิงปริภูมิสถานะของระบบควบคุมแบบดิจิทัล อิทธิพลของการควอนไทซ์และความผิดพลาด การออกแบบระบบควบคุมโดยใช้วิธีปริภูมิสถานะ การควบคุมแบบออฟทิมอลในระบบเชิงเส้นที่เวลาแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ ...
Read More