สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม


แนะนำหลักสูตร


หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและความชำนาญ ในด้านการวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการให้งานบรรลุเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามแนวทางแบบญี่ปุ่น ซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณ  และมีจิตสำนึกสาธารณะต่อสังคม สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้สูงขึ้นโดยตลอด และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ https://eng.tni.ac.th/en/education/m-eng-engineering-technology/

ข้อมูลหลักสูตร


หลักสูตรประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการผลิต ภาคเศรษฐกิจและสังคม ภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
(1) การออกแบบขั้นสูงและเทคโนโลยีการผลิต (Advanced design and technology in manufacturing)
(2) ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and environmental system)
(3) นวัตกรรมและการจัดการทางวิศวกรรม (Engineering innovation and management)
(4) ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Electrical Engineering Systems)”

 • ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรม)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Engineering in Engineering Technology (MET)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Eng. (Engineering Technology)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  15

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  12

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  15

  หน่วยกิต

 • ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนั้นมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพ ดังนี้

  1.วิศวกรหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทุกสาขา ผู้เรียนจะได้รับความความรู้พื้นฐาน และเพิ่มพูนทักษะ ความชำนาญด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม และเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมต่อการแข่งขันกันในภาคอุตสาหกรรม พร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทางธุรกิจและของภาครัฐ มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจ สามารถนำหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

  2.ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้บริหาร ผู้เรียนจะได้รับความรู้การพัฒนาความรู้และทักษะพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม รวมถึงด้านการบริหารจัดการองค์กร และการแก้ปัญหากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้

  3.ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 • 1. เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์
  2. สามารถเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับงานที่ทำประจำ หรือเพื่อแก้ปัญหากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้
  3. รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
  4. ค่าเล่าเรียนไม่สูง เมื่อเทียบกับคุณภาพการศึกษา มีการเรียนเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
  5. หลักสูตรมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น นักศึกษามีโอกาสไปทำวิจัยและดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นในราคาถูก และโอกาสศึกษาต่อสูง

วิชาที่เปิดสอน


ทบทวนหลักการสำคัญทางอุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน การออกแบบและการหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุดของระบบความร้อนต่างๆ หลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อการประเมินโครงการ กรณีศึกษาการออกแบบระบบความร้อนที่เหมาะสมที่สุด อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การกลั่น ...
Read More
การนำความร้อน การนำความร้อนในแกนฉากและแกนทรงกระบอก การถ่ายโอนความร้อนแบบพา (พลศาสตร์ของไหล เงื่อนไขกำหนดการไหล การถ่ายโอนความร้อนแบบลามินาร์และเทอร์บูแลนท์) ซีเอฟดี พฤติกรรมเชิงความร้อนของระบบและองค์ประกอบการเดือด การควบแน่น การแผ่รังสี กรณีศึกษาในการแก้ปัญหาด้านการถ่ายโอนความร้อน เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในการแก้ปัญหาการนำความร้อนแบบสภาวะไม่คงตัว ...
Read More
รูปแบบพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากไฮโดรเจน พลังงานลม ชีวมวล พลังงานคลื่น และน้ำขึ้นน้ำลง กำลังจากน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ แหล่งพลังงานหมุนเวียนของโลกและของประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนรูปพลังงาน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของระบบพลังงานหมุนเวียน ...
Read More
กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม กลุ่มชนิดของอุตสาหกรรมที่สำคัญ การวิเคราะห์และการคิดค่าพลังงาน ระบบพลังงานในอาคาร การสำรวจและการตรวจวัดการใช้พลังงาน การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคาร การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างของอาคาร การประยุกต์ใช้แสงสว่างจากแสงอาทิตย์ การอนุรักษ์พลังงานในระบบที่พบมากในอุตสาหกรรม เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบหม้อน้ำและไอน้ำ และระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ตัวอย่างการจัดการและการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมแบบต่างๆ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ...
Read More
บทนำการควบคุมแบบดิจิตอล สมการผลต่าง และการแปลงแบบแซด การออกแบบระบบควบคุมแบบดิจิทัลโดยใช้เทคนิคการแปลง การกรองแบบดิจิทัล และการออกแบบเครื่องชดเชยแบบดิจิทัล การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์เชิงปริภูมิสถานะของระบบควบคุมแบบดิจิทัล อิทธิพลของการควอนไทซ์และความผิดพลาด การออกแบบระบบควบคุมโดยใช้วิธีปริภูมิสถานะ การควบคุมแบบออฟทิมอลในระบบเชิงเส้นที่เวลาแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ ...
Read More