สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม


แนะนำหลักสูตร


หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเพิ่มเติมด้วยความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร และมีศักยภาพสูงในการทำงานด้านวิศวกรรมและพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หลากหลายสาขา หลักสูตรออกแบบตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยปรับรูปแบบการสอนตามแนวทางของญี่ปุ่นเพื่อให้เหมาะสมกับประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ https://eng.tni.ac.th/en/education/m-eng-engineering-technology/

ข้อมูลหลักสูตร


หลักสูตรประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการผลิต ภาคเศรษฐกิจและสังคม ภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
(1) การออกแบบขั้นสูงและเทคโนโลยีการผลิต (Advanced design and technology in manufacturing: ADM)
(2) ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and environmental system: EES)
(3) นวัตกรรมและการจัดการทางวิศวกรรม (Engineering innovation and management: EIM) และ
(4) ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Electrical Engineering Systems: SES)

 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

  ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering in Engineering Technology (MET)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรม)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Engineering (Engineering Technology)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): MET (Engineering Technology)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  15

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  12

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  15

  หน่วยกิต

 • ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนั้นมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพ ดังนี้

  1.วิศวกรหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทุกสาขา ผู้เรียนจะได้รับความความรู้พื้นฐาน และเพิ่มพูนทักษะ ความชำนาญด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม และเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมต่อการแข่งขันกันในภาคอุตสาหกรรม พร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทางธุรกิจและของภาครัฐ มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจ สามารถนำหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

  2.ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้บริหาร ผู้เรียนจะได้รับความรู้การพัฒนาความรู้และทักษะพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม รวมถึงด้านการบริหารจัดการองค์กร และการแก้ปัญหากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้

  3.ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 • 1. เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์
  2. สามารถเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับงานที่ทำประจำ หรือเพื่อแก้ปัญหากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้
  3. รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
  4. ค่าเล่าเรียนไม่สูง เมื่อเทียบกับคุณภาพการศึกษา มีการเรียนเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
  5. หลักสูตรมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น นักศึกษามีโอกาสไปทำวิจัยและดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นในราคาถูก และโอกาสศึกษาต่อสูง

วิชาที่เปิดสอน


เทคนิคการวิจัยหลากหลายประเภทในการจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์ ความเข้าใจอย่างเป็นระบบในการจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์การพัฒนาและการใช้การจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจและการบริหาร การเชื่อมโยงกันระหว่างกลยุทธ์/การควบคุม/และการบูรณาการ ...
Read More
แนะนำการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ เหตุการณ์จำลองไม่ต่อเนื่อง พื้นฐานทางสถิติและความน่าจะเป็น การสร้างตัวเลขสุ่มพื้นฐาน การใช้โปรแกรมอารีน่า การตรวจสอบและการดีบัคแบบจำลอง การวิเคราะห์ข้อมูลอินพุต การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของแบบจำลอง การวิเคราะห์ข้อมูลเอาท์พุต การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ การจำลองสถานการณ์สายการผลิต การจำลองสถานการณ์ระบบห่วงโซ่อุปทาน การจำลองสถานการณ์ระบบขนส่ง การจำลองสถานการณ์ระบบสารสนเทศ ...
Read More
กฎระเบียบและกฏหมายสิ่งแวดล้อมต่อการศึกษาวัฏจักรชีวิต หลักการพื้นฐานของการประเมินวัฏจักรชีวิต การตั้งเป้าหมายและกำหนดขอบเขต การจัดทำบัญชีรายการ การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตด้วยวิธีเน็ตส์ การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตด้วยวิธีอีโคอินดิเคเตอร์และอีดีไอพีพร้อมกรณีศึกษา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการประเมินวัฏจักรชีวิต การออกแบบสำหรับการประเมินวัฏจักรชีวิตกับระบบพลังงาน ...
Read More
หลักการ การประยุกต์ใช้ และการออกแบบอุปกรณ์ควบคุมสภาวะมลพิษทางอากาศ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชนิดของอุปกรณ์ควบคุม การประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ควบคุม ...
Read More
หลักการใช้พลังงานอย่างสมเหตุสมผล การจัดการลำดับการใช้พลังงาน ระเบียบวิธีการตรวจวัดและประเมินการใช้พลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งพลังงานทางเลือกอื่นๆ เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ กรณีศึกษาต่างๆ ...
Read More