สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม


แนะนำหลักสูตร


หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและความชำนาญ ในด้านการวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการให้งานบรรลุเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามแนวทางแบบญี่ปุ่น ซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณ  และมีจิตสำนึกสาธารณะต่อสังคม สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้สูงขึ้นโดยตลอด และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ https://eng.tni.ac.th/en/education/m-eng-engineering-technology/

ข้อมูลหลักสูตร


หลักสูตรประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการผลิต ภาคเศรษฐกิจและสังคม ภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
(1) การออกแบบขั้นสูงและเทคโนโลยีการผลิต (Advanced design and technology in manufacturing)
(2) ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and environmental system)
(3) นวัตกรรมและการจัดการทางวิศวกรรม (Engineering innovation and management)
(4) ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Electrical Engineering Systems)”

 • ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรม)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Engineering in Engineering Technology (MET)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Eng. (Engineering Technology)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  15

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  12

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  15

  หน่วยกิต

 • ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนั้นมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพ ดังนี้

  1.วิศวกรหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทุกสาขา ผู้เรียนจะได้รับความความรู้พื้นฐาน และเพิ่มพูนทักษะ ความชำนาญด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม และเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมต่อการแข่งขันกันในภาคอุตสาหกรรม พร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทางธุรกิจและของภาครัฐ มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจ สามารถนำหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

  2.ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้บริหาร ผู้เรียนจะได้รับความรู้การพัฒนาความรู้และทักษะพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม รวมถึงด้านการบริหารจัดการองค์กร และการแก้ปัญหากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้

  3.ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 • 1. เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์
  2. สามารถเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับงานที่ทำประจำ หรือเพื่อแก้ปัญหากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้
  3. รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
  4. ค่าเล่าเรียนไม่สูง เมื่อเทียบกับคุณภาพการศึกษา มีการเรียนเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
  5. หลักสูตรมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น นักศึกษามีโอกาสไปทำวิจัยและดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นในราคาถูก และโอกาสศึกษาต่อสูง

วิชาที่เปิดสอน


เทคนิคการวิจัยหลากหลายประเภทในการจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์ ความเข้าใจอย่างเป็นระบบในการจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์การพัฒนาและการใช้การจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจและการบริหาร การเชื่อมโยงกันระหว่างกลยุทธ์/การควบคุม/และการบูรณาการ ...
Read More
แนะนำการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ เหตุการณ์จำลองไม่ต่อเนื่อง พื้นฐานทางสถิติและความน่าจะเป็น การสร้างตัวเลขสุ่มพื้นฐาน การใช้โปรแกรมอารีน่า การตรวจสอบและการดีบัคแบบจำลอง การวิเคราะห์ข้อมูลอินพุต การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของแบบจำลอง การวิเคราะห์ข้อมูลเอาท์พุต การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ การจำลองสถานการณ์สายการผลิต การจำลองสถานการณ์ระบบห่วงโซ่อุปทาน การจำลองสถานการณ์ระบบขนส่ง การจำลองสถานการณ์ระบบสารสนเทศ ...
Read More
กฎระเบียบและกฏหมายสิ่งแวดล้อมต่อการศึกษาวัฏจักรชีวิต หลักการพื้นฐานของการประเมินวัฏจักรชีวิต การตั้งเป้าหมายและกำหนดขอบเขต การจัดทำบัญชีรายการ การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตด้วยวิธีเน็ตส์ การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตด้วยวิธีอีโคอินดิเคเตอร์และอีดีไอพีพร้อมกรณีศึกษา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการประเมินวัฏจักรชีวิต การออกแบบสำหรับการประเมินวัฏจักรชีวิตกับระบบพลังงาน ...
Read More
หลักการ การประยุกต์ใช้ และการออกแบบอุปกรณ์ควบคุมสภาวะมลพิษทางอากาศ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชนิดของอุปกรณ์ควบคุม การประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ควบคุม ...
Read More
หลักการใช้พลังงานอย่างสมเหตุสมผล การจัดการลำดับการใช้พลังงาน ระเบียบวิธีการตรวจวัดและประเมินการใช้พลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งพลังงานทางเลือกอื่นๆ เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ กรณีศึกษาต่างๆ ...
Read More