สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม


แนะนำหลักสูตร


หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและความชำนาญ ในด้านการวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการให้งานบรรลุเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามแนวทางแบบญี่ปุ่น ซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณ  และมีจิตสำนึกสาธารณะต่อสังคม สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้สูงขึ้นโดยตลอด และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ https://eng.tni.ac.th/en/education/m-eng-engineering-technology/

ข้อมูลหลักสูตร


หลักสูตรประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการผลิต ภาคเศรษฐกิจและสังคม ภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
(1) การออกแบบขั้นสูงและเทคโนโลยีการผลิต (Advanced design and technology in manufacturing)
(2) ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and environmental system)
(3) นวัตกรรมและการจัดการทางวิศวกรรม (Engineering innovation and management)
(4) ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Electrical Engineering Systems)”

 • ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรม)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Engineering in Engineering Technology (MET)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Eng. (Engineering Technology)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  15

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  12

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  15

  หน่วยกิต

 • ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนั้นมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพ ดังนี้

  1.วิศวกรหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทุกสาขา ผู้เรียนจะได้รับความความรู้พื้นฐาน และเพิ่มพูนทักษะ ความชำนาญด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม และเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมต่อการแข่งขันกันในภาคอุตสาหกรรม พร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทางธุรกิจและของภาครัฐ มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจ สามารถนำหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

  2.ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้บริหาร ผู้เรียนจะได้รับความรู้การพัฒนาความรู้และทักษะพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม รวมถึงด้านการบริหารจัดการองค์กร และการแก้ปัญหากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้

  3.ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 • 1. เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์
  2. สามารถเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับงานที่ทำประจำ หรือเพื่อแก้ปัญหากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้
  3. รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
  4. ค่าเล่าเรียนไม่สูง เมื่อเทียบกับคุณภาพการศึกษา มีการเรียนเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
  5. หลักสูตรมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น นักศึกษามีโอกาสไปทำวิจัยและดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นในราคาถูก และโอกาสศึกษาต่อสูง

วิชาที่เปิดสอน


หลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ทบทวนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการประเมินโครงการ การวิเคราะห์ทางเลือกผูกพันหลายทางเลือก การเสื่อมราคาและการวิเคราะห์หลังการหักภาษี การดำเนินโครงการและการบริหารจัดการโครงการ กรณีศึกษาและตัวอย่างแผนการลงทุนต่างๆ ...
Read More
แนวคิดการผลิตที่สะอาดขึ้น การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดและการจัดการของเสีย แนวคิดแบบ 3R (การลดปริมาณการใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ การนำกลับมาผลิตใหม่) การออกแบบและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาการนำเอาหลักการของการผลิตที่สะอาดไปประยุกต์ใช้จริง ...
Read More
การคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับสมการอนุพันธ์สามัญและสมการอนุพันธ์ย่อย ลักษณะปัญหารูปแบบของนิวแมนและแบบผสม กระบวนการและการจำลองด้วยวิธีการไฟไนท์อิลิเมนต์ การสร้างสมการและการคำนวณเมทริกซ์ในวิธีการไฟไนท์อิลิเมนต์ สติฟเนสเมทริกซ์สำหรับชิ้นส่วนของสปริงและชิ้นส่วนของโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ วิธีการถ่วงน้ำหนักของเศษเหลือ วิธีการไฟไนท์อิลิเมนต์ของกาเลอกิน ฟังก์ชั่นการประมาณ การสร้างสมการของอิลิเมนต์ทั่วไป การประยุกต์ใช้กับปัญหาการถ่ายเทความร้อนและกลศาสตร์ของแข็งและของไหล ...
Read More
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบ การออกแบบชิ้นส่วน การเลือกใช้วัสดุ การขึ้นรูปวัสดุ การจำลองเชิงวิศวกรรมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การหาค่าเหมาะที่สุดในเชิงวิศวกรรมโดยคำนึงถึงการออกแบบที่มีวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของผลิตภัณฑ์ที่ด้อยคุณภาพ ขั้นตอนที่เหมาะสมของขบวนการผลิตตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการประสานการผลิต กรณีศึกษาและโครงงาน ...
Read More
การทดลองที่มีการเปรียบเทียบแบบง่าย การทดลองที่มีแฟกเตอร์เดียว การวิเคราะห์ความแปรปรวน แผนทดลองแบบสุ่มในบล็อกและแผนทดลองแบบละตินสแควร์ แนะนำการออกแบบการทดลองแบบแฟคตอเรียล การออกแบบการทดลองแบบ 2k แฟกตอเรียลบล๊อคกิ้งและคอนฟาวด์ดิ้ง ในการออกแบบการทดลองแบบ 2k แฟกตอเรียล การออกแบบการทดลองแบบแฟรคชั่นนอลที่มีสองระดับ การออกแบบการทดลองแบบแฟกตอเรียลและแบบแฟรคชั่นนอลที่มีสองระดับและสามระดับ การสร้างสมการถดถอย วิธีการและการออกแบบพื้นผิวตอบสนอง ...
Read More