วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม)


เลือกดูข้อมูลหลักสูตรที่ท่านสนใจ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม)

MET (Master Program in Engineering Technology)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม)

MET (Master Program in Engineering Technology)


ENG

เรียนหลักสูตรนี้แล้วได้อะไร


 • มีความสามารถในการออกแบบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี แข็งแกร่ง ด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะการแก้ปัญหา
 • เพิ่มพูนทักษะการใช้เครื่องมือด้านการควบคุมคุณภาพการผลิตโดยเฉพาะแบบญี่ปุ่น ทักษะการบริหารจัดการเทคโนโลยีรวมถึงการจัดการอุตสาหกรรม
 • พัฒนาความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติในงานอุตสาหกรรมและทักษะการวิจัยและพัฒนาเพื่อ การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
 • สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วัสดุศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสัมฤทธิผล

จุดเด่นของหลักสูตร


 • มุ่งเน้นหลักสูตรมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงในการทํางานด้านวิศวกรรมและการ สร้างสรรค์เทคโนโลยีควบคู่กับการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
 • ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตามแนวทางของญี่ปุ่น เเหมาะสมกับประเทศไทย
 • สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกได้จาก 4 กลุ่มวิชา ได้แก่
  • การออกแบบขั้นสูงและเทคโนโลยีการผลิต (Advanced Design and Technology in Manufacturing)
  • ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and Environmental System)
  • นวัตกรรมและการจัดการทางวิศวกรรม (Engineering Innovation and Management)
  • ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Electrical Engineering Systems)

**** มีโอกาสไปศึกษาดูงานระยะสั้นหรือไปทําวิจัยและวิทยานิพนธ์ในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี

ประสบการณ์จากผู้เรียน


sares

คุณดุษฎี อิศราพฤกษ์ (MBJ)

น.ศ. ปริญญาโท MBJ รุ่น 59 ของ TNI

"รู้สึกเหมือนเจออะไรที่หามานานค่ะ ดูเนื้อหาหลักสูตรแล้วตรงกับสิ่งที่อยากเรียนรู้อีกทั้งยังได้เรียนภาษาญี่ปุ่น, เรียนการบริหารธุรกิจญี่ปุ่น อยู่ในแพคเกจเดียวกัน เหมาะเจาะมากกับเราที่ทำงานบริษัทญี่ปุ่นมาตลอด จะได้เอาความรู้มาปรับใช้ในการทำงาน
อาจารย์ที่นี่ใส่ใจ น.ศ.มากค่ะ ดูแลใกล้ชิด คอยช่วยเหลือแนะนำทั้งในวิชาเรียน และคอยแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่อาจารย์แต่ละท่านสั่งสมมา มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ
"

คุณสัมมาวัชร์ ทับทอง (MIM)

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขา PE และเป็นศิษย์ใหม่ในคณะบริหารธุรกิจสาขา MIM

"ตัวกระผมเองรู้สึกมีความภาคภูมิใจในสถาบันและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุติทุกท่านที่คอยสอนวิชาต่างเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ จากการที่ได้เรียนแล้วรู้สึกว่าวิชาที่สอนทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทที่กำลังศึกษาอยู่นี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงและประสบความสำเร็จทั้งในอดีตจนถึง ณ ตอนนี้ก็ยังได้ใช้วิชาหรือความสามารถที่ได้เรียนมาอยู่ และยังรู้สึกภาคภูมิใจในสถาบันนี้เป็นอย่างยิ่ง"

คุณไตรรัตน์ นิลไพโรจน์ (SME)

"นับเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง และได้มีโอกาสอันดีมาศึกษา MBA หลักสูตร SME ที่ TNI ทำให้ได้รับความรู้จากอาจารย์หลายๆท่านที่มีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดให้นักศึกษาได้อย่างสนุกเป็นกันเอง และอบอุ่น ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้มิตรภาพดีๆจากเพื่อนๆที่เรียนด้วยกัน รวมถึงได้รับการบริการที่ดียิ่งจากเจ้าหน้าที่"

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติมที่นี่!

ชื่อ-สกุล (ระบุ)

อีเมล์ติดต่อกลับ (ระบุ)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

เรื่องที่ต้องการสอบถาม

รายละเอียดที่ต้องการสอบถาม