ผศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ


ผศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้ประกอบการ SME สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน การตลาด, การจัดการเชิงกลยุทธ์

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ชื่อย่อ วท.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,พ.ศ.2527

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) ชื่อย่อ บธ.ม.
มหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,พ.ศ.2545

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) ชื่อย่อ บธ.ด.
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ,พ.ศ.2553

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


  1. วุฒิ สุขเจริญ. (2559). การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบสอบถามเพื่อการวิจัยตลาด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 5″ (WMS Management Research National Conference #5) (น. 523-534). นครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
  2.  Sookcharoen, W. & Ratanapoophun, S. (2016). Reward and Non-reward Factors Affecting Sales Force Performance. Proceeding of The 8th ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research (pp. 267-273). Burapha University.
  3. วุฒิ สุขเจริญ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย. ใน การประชุมวิชาการ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4. (น. 351-355). กรุงเทพฯ. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


การตลาด, การจัดการเชิงกลยุทธ์

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink