ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล


ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้ประกอบการ SME สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน Marketing , International Business

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ ศ.บ.
วิชาเอก การเงินการคลัง ,มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,พ.ศ.2533

– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชื่อย่อ MBA
วิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ ,Oklahoma University ประเทศสหรัฐอเมริกาฯ ,พ.ศ.2544

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy ชื่อย่อ Ph.D.
วิชาเอก International Business ,Asian Institute of Technology ประเทศไทย ,พ.ศ.2550

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


ธันยมัย เจียรกุล, ณัฐพล พนมเลิศมงคล และ สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ. (2557). ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องปรุงรสไทยเพื่อเข้าสู่ตลาดการแข่งขัน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, วารสารธุรกิจปริทัศย์, 6(2).

ธันยมัย เจียรกุล และนภดล พัฒนศิษอุบล. (2555). ทัศนคติต่อกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารธุรกิจปริทัศน์. 4(2)

ธันยมัย เจียรกุล. (2555). พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 3(1). 43-62.

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


Marketing , International Business

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink