ดร.สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์


ดร.สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการตลาด, การสื่อสารการตลาด, การจัดการ

 การศึกษา/Education


-ปริญญาตรี

ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ชื่อย่อ บธ.บ.

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, พ.ศ. 2542

-ปริญญาโท

ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) ชื่อย่อ บธ.ม.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , พ.ศ. 2545

-ปริญญาเอก

ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ชื่อย่อ บธ.ด.

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, พ.ศ. 2558

-คุณวุฒิอื่นๆ

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ชื่อย่อ วท.บ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ.2540

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


  1. สุมาลี รามนัฎ, อรัชญย์ ณ ระนอง และสุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์. (2559) การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการติดสินใจระหว่างร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่. การเมือง การบริหารและกฎหมาย.9 , 1 (มกราคม-เมษายน 2560)
  2. กฤษดา ตันเปาว์, พงษ์พัชญ์ ชาวนา และสุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์. (2559) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของอำเภอเมือง จังหวัดระยอง. การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์. 2559
  3. กฤษฎา ตันเปาว์, กลัยกร เด็ดขาด และสรุสิทธิ์ อุดมธนวงศ์.(2559) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย กรณีศึกษาสวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.: การประชุมวิชาการ ระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


การตลาด, การสื่อสารการตลาด, การจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink