ดร.สรรเสริญ สัตถาวร


ดร.สรรเสริญ สัตถาวร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน International Business, HR, Marketing, Business Psychology

 การศึกษา/Education


-ปริญญาตรี

ชื่อเต็ม ศิลปศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา)  ชื่อย่อ ศศ.บ. มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ,พ.ศ.2537

-ปริญญาโท

ชื่อเต็ม Master of art (Sociology) (Industrial Psychology) ชื่อย่อ MA ,มหาวิทยาลัย Tokyo Internationac ประเทศ ญี่ปุ่น, พ.ศ.2541

-ปริญญาเอก

ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Business Administation) ชื่อย่อ Ph.D , มหาวิทยาลัย Tohoku ประเทศ ญี่ปุ่น , พ.ศ.2550

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


  1. Sattavorn , S. (1999). A comparative study of the impact of MBO on Job satisfaction in Japanese and Thai workers. Journal of applied sociology. Vol.9, 35-53
  2. Sattavorn , S. (2007).Individual difference in the Perception of performance feedback among Thai Employees. The Kaizai Gaku. Vol.9, No.1-2, 105-124
  3. Sattavorn , S. (2008).Performance feedback + Management Practices : An empirical study across local firms and Japanese subsidiaries in Thailand. The Kaizai Gaku. Vol.69, No.3, 61-78
  4. Sattavorn , S. (2017). Product Quality price value emotional satisfaction : a study in the restaurants. Proceeding of 4th national conference on the topic of innovative research to drive Thailand 4.0, 525-530

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


International Business, HR, Marketing, Business Psychology

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School