ดร.ภิญรดา แก้วเขียว


ดร.ภิญรดา แก้วเขียว อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้ประกอบการ (SME)  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการตลาด

 การศึกษา/Education


-ปริญญาตรี

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์ – เกษตร) ชื่อย่อ วทบ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ.2546

-ปริญญาโท

ชื่อเต็ม Master of Business Administration  ชื่อย่อ MBA

มหาวิทยาลัย Taxas A&M University-Commerce ประเทศ USA, พ.ศ.2006

-ปริญญาเอก

ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) ชื่อย่อ DBA

มหาวิทยาลัยอัสเทิร์นเอเชีย , พ.ศ.2555


  1. เริ่ม ใสแจ่ม กิตติ แก้วเขียว วรพล วังฆนานนท์ และ ภิญรดา แก้วเขียว. 2555. รูปแบบการบริหารจัดการความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร จังหวัดปทุมธานีในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปีการศึกษา 2555. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสเทิร์นเอเชีย. หน้า 202-216
  2. กิตติ แก้วเขียว สุดาพร สาวม่วง และ ภิญรดา แก้วเขียว. 2559. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนวิชาการจัดการทางการตลาดของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม. หน้า 8

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


การตลาด

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink