ดร.ภิญรดา แก้วเขียว


ดร.ภิญรดา แก้วเขียว อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้ประกอบการ (SME)  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการตลาด

 การศึกษา/Education


-ปริญญาตรี

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์ – เกษตร) ชื่อย่อ วทบ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ.2546

-ปริญญาโท

ชื่อเต็ม Master of Business Administration  ชื่อย่อ MBA

มหาวิทยาลัย Taxas A&M University-Commerce ประเทศ USA, พ.ศ.2006

-ปริญญาเอก

ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) ชื่อย่อ DBA

มหาวิทยาลัยอัสเทิร์นเอเชีย , พ.ศ.2555


  1. เริ่ม ใสแจ่ม กิตติ แก้วเขียว วรพล วังฆนานนท์ และ ภิญรดา แก้วเขียว. 2555. รูปแบบการบริหารจัดการความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร จังหวัดปทุมธานีในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปีการศึกษา 2555. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสเทิร์นเอเชีย. หน้า 202-216
  2. กิตติ แก้วเขียว สุดาพร สาวม่วง และ ภิญรดา แก้วเขียว. 2559. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนวิชาการจัดการทางการตลาดของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม. หน้า 8

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


การตลาด

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School