ผศ.ดร.จักร ติงศภัทิย์


ผศ.ดร.จักร ติงศภัทิย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน การจัดการธุรกิจ, การจัดการปฏิบัติการ, การบริหารอุตสาหกรรม, บริหารธุรกิจ

 การศึกษา/Education


– ปริญญาตรี
ชื่อเต็ม Bachelor of Science ชื่อย่อ B.S. (Electrical Engineering)
วิชาเอก Electrical Engineering , Virginia Military Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา , พ.ศ.2520
– ปริญญาโท
ชื่อเต็ม Master of Science ชื่อย่อ M.S. (Engineering Management)
วิชาเอก Engineering Management , Southern Methodist University ประเทศสหรัฐอเมริกาฯ , พ.ศ.2524

– ปริญญาเอก
ชื่อเต็ม การจัดการดุษฎีบัณฑิต ชื่อย่อ กจด. (Doctor of Management)
วิชาเอก การจัดการธุรกิจ , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , พ.ศ.2550

-วุฒิการศึกษาอื่นๆ
ชื่อเต็ม Master of Business Administration ชื่อย่อ MBA
University of Dallas ประเทศสหรัฐอเมริกาฯ , พ.ศ.2527

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


  1. พิชิต งามจรัสศรีวิชัย และ จักร ติงศภัทิย์. (2560). การสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีโดยอิงรูปแบบ SECI Model และวินับ 5 ประการ (Technical Knowledge Creation based on the Integration of SECI Model and 5 Disciplines). วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.ปีที่40 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2560
  2. จักร ติงศภัทิย์ และ สินัญช์อร ติระวิภาวัฒน์. (2559). การปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องประดับเงินด้วยหลักการของลีน.Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences. ปีที่17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2559 หน้า 293 – 304
  3. อังสนา กลิ่นพิพัฒน์ และ จักร ติงศภัทิย์.(2557). การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมโค้ชบนพื้นฐานสมรรถนะเพื่อขับเคลื่นวัฒนธรรมลีน (The Development of a Competency – based Coach Training Mode; for Lean Culture-Driven Organizations). ได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ThaiTIMA) ครั้งที่8 ที่จัดร่วมกับงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th IEEE International Conference on Management (ICMIT 2016) ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร.

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


การจัดการธุรกิจ, การจัดการปฏิบัติการ, การบริหารอุตสาหกรรม, บริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink