ประกาศรับสมัครปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563tni_logo 2

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  

ภาคการศึกษาที่ 1 / 2563

สมัครได้ตั้งแต่ 1 ก.ย. 62 – 20 พ.ค. 63

► รายละเอียดการรับสมัครปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

► กรอกใบสมัคร Online 

ขั้นตอนการสมัคร

► พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร 

 พิมพ์แบบฟอร์มหนังสือรับรองผู้สมัคร 

 อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  

หลักสูตร MBI-IIM

หลักสูตร MBI-SME

หลักสูตร MBI-HRM

หลักสูตร MBJ

หลักสูตร MET

หลักสูตร MIT 

► หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 

 วีดีโอแนะนำหลักสูตร ป.โท สไตล์ญี่ปุ่น แบบโมโนซุคุริ  

จุดเด่นของหลักสูตร

1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)

(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

 • เน้นการทำงานด้านวิศกรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี ควบคู่กับพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น
 • ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตามแนวของญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทย

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI)

**การสมัคร   ให้สมัคร โดยเลือกว่า จะเรียนกลุ่มวิชาใด ตั้งแต่ตอนสมัคร  คือ เลือก MBI-SME หรือ  MBI-IIM   สามารถเลือกได้ เมื่อสมัคร หรือ หลังเรียนผ่านไปแล้วครึ่งเทอม

สายวิชา เนื้อหาความรู้ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (MBI-SME)

(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

 • เน้นความรู้เฉพาะทาง ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ การวินิจฉัยปัญหา การแก้ไขปัญหาของธุรกิจ
 • เน้นความรู้และทักษะในการกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจ ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 • เน้นความรู้และทักษะการบริหารธุรกิจแบบเจ้าของกิจการ  เพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจ
 • เน้นความรู้และทักษะในการบริหารและพัฒนาองค์กรทั้งระดับกลางและระดับสูง

สายวิชา การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (MBI-IIM)

(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

 • เน้นความรู้ การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ผ่านนวัตกรรม สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรธุรกิจ
 • เน้นความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และนวัตกรรมทางการผลิตให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรม
 • เน้นความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองเป็นนักอุตสาหกรรมสมัยใหม่  นักการผลิตสมัยใหม่ ที่เน้นการใช้นวัตกรรม
 • เน้นความรู้ระบบการผลิตแบบญี่ปุ่น ในการพัฒนาผลิตภาพทางการผลิตให้สามารถแข่งขันได้สูงขึ้น)

3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)

(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

 • เน้นการเรียนการสอนในศาสตร์การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการในปัจจุบัน
 • เรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับศาสตร์การบริหารจัดการ
 • ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

(เรียนวันเสาร์  08.30-19.00น.)

 • หลักสูตร MIT  เรียนเพียง 1 วัน ต่อสัปดาห์ (1 Day Program)
 • เรียนทฤษฏีและปฏิบัติจริงในห้องปฎิบัติการ วิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ (ด้วย  Big Data Hadoop  ภาษา Python, R studio เป็นต้น)
 • มีโอกาสไปทำวัจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
 • ทางหลักสูตรร่วมมือกับ บริษัทญี่ปุ่น ในการวิเคราะห์และศึกษาโมเดลทางวิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยข้อมูลที่ทันสมัยและใช้จริงในธุรกิจ
 • มีโอกาส ฝึกงาน และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กับ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School