การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่


กำหนดการ และ เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่

โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องนำหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (คลิกที่นี่) จำนวน 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ใช้ติดบนแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียน) จำนวน 1 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 2 ฉบับ

5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

5.1 สำเนาใบ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ถ่ายหน้า-หลังชัดเจน) จำนวน 2 ฉบับ

5.2 สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ

6. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายสำเนาหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ

7. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ตรวจโรคทั่วไป) ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระค่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ได้แก่ ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา และค่าหน่วยกิต โดยมีค่าใช้จ่าย โดยประมาณ  ดังนี้

► ประมาณการค่าใช้จ่าย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

mba1  

mitt

 

mett

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seobizde.com bsc sniper bot pancakeswap bot pancakeswap sniper bot the sniper bot pancakeswap sniper bot sniper bot