ขั้นตอนการสมัครเรียนปริญญาโท


สำหรับบุคคลที่สนใจเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

สมัครด้วยตนเอง


1.ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดปุ่มส่งใบสมัคร

2.พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน และ นำมาใช้เพื่อประกอบการชำระเงินที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

3.ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัครพร้อมแบบฟอร์มการชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน จำนวน 500 บาท

4.รับระเบียบการรับสมัคร

5.รับใบเสร็จรับเงิน

สมัครทางไปรษณีย์


1.กรอกใบสมัครออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดปุ่มส่งใบสมัคร พร้อมกับพิมพ์ใบสมัครเพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบในการอ้างอิงสำหรับการสมัคร

2.พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน เพื่อชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร จำนวน 500 บาท

3.ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์มาที่