เอกสารประกอบการรับสมัคร


 • ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 • หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าภาคหรือจากผู้บังคับบัญชาที่ทำงานว่าเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ ความรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการเรียนในหลักสูตรปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • สำเนาผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOFEL TOEIC IELTS CU-TEP TU-GET อายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
 • สำเนาผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT ในระดับมากกว่า N3 หรือเทียบเท่า สำหรับสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)

หมายเหตุ

ผู้ที่่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยที่ไม่มีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษมายื่น หรือ ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สถาบันกำหนดนั้นทางสถาบันจะดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้ภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เข้าศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ทางสถาบันเปิดให้และต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยเกณฑ์ขั้นต่ำของผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษมีดังนี้

 1. TOFEL (Paper) ไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า 500 คะแนน
 2. TOFEL (CBT) ไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า 173 คะแนน
 3. TOEIC ไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า 600 คะแนน
 4. IELT ไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า 5
 5. CU-TEP ไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า 60 คะแนน
 6. TU-GET ไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า 60%

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร