เรียนปริญญาโท


เรียนปริญญาโท สไตล์ญี่ปุ่นแบบโมโนซุคุริ ทุกหลักสูตร เน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน 3 หลักสูตร 5 สาขาวิชา ได้แก่

ทั้งนี้ทางสถาบันได้มีการสนับสนุน ทุนปริญญาโท ทั้งในด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา และ ทุนงานวิจัย ในทุกสาขาวิชาอีกด้วย สำหรับการเรียนปริญญาโท