ดร.นฤตย์รำภา ทรัพย์ไพบูลย์


ดร.นฤตย์รำภา ทรัพย์ไพบูลย์  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์

 การศึกษา/Education


-ปริญญาตรี

ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารงานบุคคล) ชื่อย่อ บช.บ

มหาวิทยาลัย สยาม, พ.ศ.2541

-ปริญญาโท

ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบริหารงานบุคคล) ชื่อย่อ บช.ม

มหาวิทยาลัย สยาม, พ.ศ.2544

-ปริญญาเอก

ชื่อเต็ม การจัดการธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ชื่อย่อ กจ.ด.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม, พ.ศ.2556

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


  1. นฤตย์รำภา ทรัพย์ไพบูลย์และคณะ,(2557),ประเมินโครงการผลิตและประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณา “นมไทยเดนมาร์ค” ปี2557 , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.182 หน้า
  2. นฤตย์รำภา ทรัพย์ไพบูลย์และคณะ,(2556),โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจท่าเรือ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.179 หน้า
  3. นฤตย์รำภา ทรัพย์ไพบูลย์,(2559),การจัดการทรัพยากรมนุษย์,กรุงเทพมหานคร : โครงการสวนดุสิต กราฟฟิคไซท์. 200 หน้า

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


การจัดการทรัพยากรมนุษย์

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School