ดร.นฤตย์รำภา ทรัพย์ไพบูลย์


ดร.นฤตย์รำภา ทรัพย์ไพบูลย์  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์

 การศึกษา/Education


-ปริญญาตรี

ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารงานบุคคล) ชื่อย่อ บช.บ

มหาวิทยาลัย สยาม, พ.ศ.2541

-ปริญญาโท

ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบริหารงานบุคคล) ชื่อย่อ บช.ม

มหาวิทยาลัย สยาม, พ.ศ.2544

-ปริญญาเอก

ชื่อเต็ม การจัดการธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ชื่อย่อ กจ.ด.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม, พ.ศ.2556

 งานวิชาการหรืองานวิจัย


  1. นฤตย์รำภา ทรัพย์ไพบูลย์และคณะ,(2557),ประเมินโครงการผลิตและประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณา “นมไทยเดนมาร์ค” ปี2557 , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.182 หน้า
  2. นฤตย์รำภา ทรัพย์ไพบูลย์และคณะ,(2556),โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจท่าเรือ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.179 หน้า
  3. นฤตย์รำภา ทรัพย์ไพบูลย์,(2559),การจัดการทรัพยากรมนุษย์,กรุงเทพมหานคร : โครงการสวนดุสิต กราฟฟิคไซท์. 200 หน้า

 สาขาที่เชี่ยวชาญ


การจัดการทรัพยากรมนุษย์

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School

XNXX Xnxx watch sex
rokettube
dental implant
Ümraniye evden eve nakliyat alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink