ขอต้อนรับ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาปริญญาโท จาก National University of Laos (NUOL) เยี่ยมชม TNI


เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จาก National University of Laos (NUOL) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี, รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายเรื่อง Service & Omotenashi โดย ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ TNI เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School