MIT-659 หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์


วิชานี้จะศึกษาในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจทางด้านการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School