MIT-656 การพัฒนาเว็บและโมบายแอปพลิเคชัน


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีของการพัฒนาเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ และภาคปฏิบัติของการพัฒนา รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบชั้น สถาปัตยกรรมเชิงบริการและโพรโตคอลของการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง และการเขียนโปรแกรมเว็บฐานข้อมูล การพัฒนาและบูรณาการของเว็บเซอร์วิส จากผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสซึ่งเป็นที่นิยม และที่สร้างขึ้นโดยนักศึกษา โดยการใช้แพลตฟอร์มโมบาย ในการเชื่อมต่อและปฎิสัมพันธ์กับเว็บเซอร์วิสต่างๆ

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School