MIT-655 การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตและเว็บแอปพลิเคชัน | TNI Graduated School


การสร้างโปรแกรมแบบเปลี่ยนแปลงและโต้ตอบกับผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยีทางเว็บที่ทันสมัย การติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ ภาษาโปรแกรม และระบบจัดการฐานข้อมูล การสร้างเว็บเพจ การโปรแกรมด้วยภาษาทางเว็บและอินเทอร์เน็ต การออกแบบและสอบถามข้อมูลด้วยภาษา SQL ศึกษาประเด็นทางด้านความปลอดภัย การเพิ่มขยายสมรรถนะความสามารถของโปรแกรม การสนับสนุนของเบราว์เซอร์

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School