MET-704 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์


การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ หรือ การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ การจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School