MET-703 วิทยานิพนธ์ 2


การทำวิจัย สัมมนานำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ตามแผนการทำวิจัย และได้ส่งบทคัดย่อและ/หรือบทความวิชาการเพื่อไปขอรับการตีพิมพ์ หรือประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติแล้ว

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School