MBJ-714 การนำเสนอด้วยด้วยภาษาญี่ปุ่น


การศึกษาวัฒนธรรมของญี่ปุ่นโดยการอ่านบทความภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อต่างๆ ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมในครอบครัวจนถึงวัฒนธรรมในหน่วยงานและสังคม หัวข้อต่างๆ เช่น การทำกิจกรรมและการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ของคนญี่ปุ่น กิจกรรมและการงานด้านต่างๆ จะแสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิต แนวความคิดและค่านิยมของคนญี่ปุ่น ทุก 2 สัปดาห์หลังจากการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ผู้เรียนที่เลือกในแต่ละหัวข้อ จะต้องนำมาวิเคราะห์และออกความเห็นโดยการนำเสนอหน้าชั้นเป็นภาษาญี่ปุ่น

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School