MBA-710 การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรม


ขั้นตอนและเครื่องมือสำหรับการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสำรวจวิจัยเพื่อค้นหาความต้องการของผู้บริโภค เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจวิจัย การวิเคราะห์ Positioning ของผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีการสร้างสรรค์ และสรุปคัดเลือกไอเดียไปสู่การพัฒนาจริง การประเมินคุณลักษณะ (Characteristics) ของผลิตภัณฑ์ การประเมินคุณภาพและเครื่องมือการประเมินคุณภาพ ศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School