MBA-708 การบริหารโครงการธุรกิจและอุตสาหกรรม


ความหมายและความสำคัญของการบริหารโครงการ กรอบหลักการและวิธีการที่จำเป็นต่อการบริหารโครงการ การคัดเลือกโครงการ การวางแผนโครงการ การดำเนินโครงการ การควบคุมโครงการ การประเมินผลโครงการ และการส่งมอบงาน รวมทั้งเทคนิค ต่างๆ ทางด้านการบริหารโครงการ และ โปรแกรมช่วยในการบริหารโครงการ ทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารและปฏิบัติงานในโครงการ เรียนรู้โดยการฝึกหัดเชิงปฏิบัติการบริหารโครงการธุรกิจและอุตสาหกรรมจากกรณีศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School