MBA-707 ธุรกิจระหว่างประเทศ


บทบาทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การวางนโยบาย การวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการธุรกิจส่งออก นำเข้าธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง ขององค์การค้านานาชาติเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ศึกษากลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในต่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านการตลาดระหว่างประเทศ การกำหนดกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศเพื่อสร้างความได้เปรียบในทางการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ จากหลากหลายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School