สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ


แนะนำหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการวางแผน การจัดทำแผน และการสร้างธุรกิจใหม่
 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลาง ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และวินิจฉัยทางธุรกิจในสไตล์ญี่ปุ่น
 • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลางที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารกลยุทธ์ธุรกิจ

ข้อมูลหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหาร) ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้บริหารภาคอุตสาหรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์การและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า.

 • ข้อมูลหลักสูตร

  ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

  ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.ม. (การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Business Administration (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.B.A. (Strategic Planning and Management for Entrepreneur)

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

  แผน ก.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  27

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  -

  หน่วยกิต

  4.) วิทยานิพนธ์

  12

  หน่วยกิต

  แผน ข.

  1.) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

  -

  หน่วยกิต

  2.) หมวดวิชาบังคับ

  27

  หน่วยกิต

  3.) หมวดวิชาเลือก

  9

  หน่วยกิต

  4.) สารนิพนธ์

  3

  หน่วยกิต

 • ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทการจัดการวิสาหกิจสำหรับผู้บริหารนั้นมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพ ดังนี้

  1.ผู้บริหารองค์กรธุรกิจและที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับวิชาบริหารธุรกิจจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารองค์กรธุรกิจ และได้ฝึกทักษะการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยปัญหาในสถานประกอบการจริง และจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมและนำเสนอแผนต่อผู้บริหารสถานประกอบการ

  2.ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้เรียนจะได้รับความรู้การเริ่มต้นธุรกิจใหม่และจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือพัฒนาธุรกิจเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  3.ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านการทำวิจัยทางธุรกิจ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ) นำปรัชญาของญี่ปุ่น
  “โมโนซุคุริ(Monozukuri)” หรือ “คิดเป็น ทำเป็น”มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสอนภาคทฤษฎีโดยใช้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารในภาคธุรกิจ ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติและทำโครงงานจริงในองค์กรธุรกิจ ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษานอกจากจะมีความรู้แล้ว ยังมีทักษะในการนำความรู้ไปใช้เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการองค์กรธุรกิจ และสร้างธุรกิจใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาที่เปิดสอน


การสอบประมวลความรู้ทั้งหมวดวิชาบังคับ และหมวดวิชาเลือกที่นักศึกษาได้ศึกษาตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข. โดยการสอบประกอบไปด้วย การสอบข้อเขียน และมีการสอบปากเปล่าเมื่อนักศึกษาได้สอบข้อเขียนแล้ว ...
Read More

การสอบเพื่อพิจารณาความสามารถของนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก.2 ในการทำวิจัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องที่นักศึกษาทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ความสามารถในการนำเสนอผลงาน ทั้งในด้านการพูดและการเขียน ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทำการวิจัย ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคำถาม ...
Read More

การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการจัดการองค์กรและธุรกิจ ตามหัวข้อสารนิพนธ์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้ว โดยศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลต่างๆ ซึ่งได้มาจากการอ่าน รวบรวมข้อมูลจากผลงานของผู้อื่นที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยไว้แล้วและการวิเคราะห์ของนักศึกษาเอง หรือนักศึกษาอาจทำการวิจัย ทดลอง หรือ ทำการสำรวจข้อมูลเองเพิ่มเติมก็ได้ แล้วจึงสรุปผลของการศึกษาค้นคว้าความคิดเห็นและการค้นพบใหม่ไว้เป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อดำเนินการจนเสร็จแล้วต้องจัดทำรายงาน การศึกษาให้ถูกต้องตามหลักการและรูปแบบรายงานทางวิชาการ ...
Read More

การศึกษาค้นคว้า การทดลอง หรือการวิจัยเชิงลึกโดยอิสระด้านการจัดการองค์กรและธุรกิจ ตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผ่านการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว และเมื่อดำเนินการจนแล้วเสร็จจะต้องจัดทำรายงานการศึกษาหรือวิจัยให้ถูกต้องตามหลักการและรูปแบบรายงานการวิจัยทางวิชาการ และนำเสนอวิทยานิพนธ์นั้นต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจนำเสนอต่อผู้สนใจทั่วไปด้วยก็ได้ ...
Read More

กรณีศึกษาด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ ฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการจำนวน 1-2 แห่ง เพื่อเพิ่มทักษะ และความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาขององค์กรพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการวินิจฉัย ...
Read More

Loading...