IMA-715 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมสำหรับผู้บริหาร (TPM)


ความสําคัญและประโยชน์ของการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มผลผลิต การบํารุงรักษาแผนใหม่วงจรชีวิตและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรกล เทคโนโลยีในงานบํารุงรักษา การจัดการระบบบํารุงรักษาเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ประวัติการชํารุดเครื่องจักรกลทางสถิติ การจัดการกิจกรรมบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ความรู้เบื้องต้นด้านวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School