IMA-714 การแก้ปัญหาอุตสาหกรรมด้วยวิธีลีน ซิกส์ซิม่า


การแก้ปัญหาในอุตสาหกรรม หลักการของซิกส์ซิม่า ขั้นตอนของซิกส์ซิม่า การค้นหาปัญหา การวัดสมรรถนะกระบวนการ การประเมินสมรรถนะระบบการวัด การวิเคราะห์ การปรับปรุง การออกแบบการทดลอง การควบคุม การผสานหลักการลีนกับซิกส์ซิม่า การประยุกต์วิธีลีน ซิกส์ซิม่าในงานการจัดการธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School