IMA-713 การบริหารโครงการอุตสาหกรรม


วิธีและหลักการที่จำเป็นในการบริหารโครงการอุตสาหกรรม การคัดเลือกโครงการ การวางแผนโครงการอุตสาหกรรม การดำเนินการโครงการอุตสาหกรรม การใช้โครงข่ายงานการจัดตารางเวลาสำหรับกิจกรรมในโครงการโดยพิจารณาถึงระยะเวลา ค่าใช้จ่าย แรงงาน และทรัพยากรอื่นๆ การสร้างฐานข้อมูลสำหรับการบริหารโครงการอุตสาหกรรม การจัดการงบประมาณโครงการ และเทคนิคการควบคุมและดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School