IMA-712 มาตราฐานอุตสาหรรมและระบบบริหารคุณภาพสากล


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสากล ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงระบบมาตรฐานสากลอื่น ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีกรณีศึกษาประกอบ

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School