BUS-605 การจัดการปฏิบัติการขั้นสูง


เทคนิคขั้นสูงเกี่ยวกับองค์ประกอบการผลิตสินค้าและบริการ การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังกระบวนการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนกระบวนการ การออกแบบงาน การวิเคราะห์วิธีทำงาน การปรับปรุงการทำงานด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ การกำหมดมาตรฐานการผลิต การพยากรณ์ การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ การควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการผลิตแบบลีน การตัดสินใจแก้ไขปัญหาการผลิต และการบริการ

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School