BUS-603 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง


เทคนิคขั้นสูงในการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการองค์การการสั่งการ การควบคุม และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และการจัดการความปลอดภัย

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School