BUS-602 การจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด


วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การกำหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์การตลาดโดยรวม กาจัดการเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด การวางแผนงานการตลาด การวางแผนงานขาย การจัดการองค์การด้านการตลาด การควบคุม ประเมินผล และแก้ปัญหาทางการตลาด รวมทั้งศึกษาวิธีการทางการตลาดรูปแบบใหม่ๆ

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School