BUS-601 การบัญชีบริหารขั้นสูง


เทคนิคขั้นสูงในทางการบัญชีเพื่อการจัดการ วิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงานการวิเคราะห์และจัดสรรต้นทุนโครงสร้างของค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุด การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจวางแผนและการจัดทำงบประมาณ

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School