การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่


สถาบันฯ กำหนดขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561

ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 14.00น. ณ ห้องงานทะเบียนและประมวลผลอาคาร A ชั้น 1

โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องนำหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (คลิกที่นี่) จำนวน 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ใช้ติดบนแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียน) จำนวน 1 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 2 ฉบับ

5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

5.1 สำเนาใบ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ถ่ายหน้า-หลังชัดเจน) จำนวน 2 ฉบับ

5.2 สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ

6. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายสำเนาหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ

7. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ตรวจโรคทั่วไป) ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระค่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ได้แก่ ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าคู่มือนักศึกษา และค่าหน่วยกิต โดยมีค่าใช้จ่าย โดยประมาณ  ดังนี้

► ประมาณการค่าใช้จ่าย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

mba1  

mitt

 

mett

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School