คณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย


Wut-212x30011

ผศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ

ผศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้ประกอบการ SME ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
rachata-228x300

ผศ.ดร. รชตะ รุ่งตระกูลชัย

ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้ประกอบการ SME ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
tanyamai-208x300

ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล

ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้ประกอบการ SME ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Chalermkwan-208x300

ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์

ผศ.เฉลิมขวัญ  ครุธบุญยงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้ประกอบการ SME ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
wanida-208x300

ดร.วนิดา วาดีเจริญ

ดร.วนิดา วาดีเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น MBJ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
0002

ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์

ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น MBJ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
rungsun-208x300

ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น และ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
09-232x300

ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม

ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Wipawadee-241x300

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Jintawat

ผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์

ผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
DrPaleerat-241x300

ดร.ปาลีรัฐ เลขะวัฒนะ

ดร.ปาลีรัฐ เลขะวัฒนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
pichit-208x300

รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์

รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
11-244x300

ผศ.ดร.จักร ติงศภัทิย์

ผศ.ดร.จักร ติงศภัทิย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้าน ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Paskorn-231x3001

ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต

ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
thongchai-208x3001

ดร.ธงชัย แก้วกิริยา

ดร.ธงชัย แก้วกิริยา อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Saprangsit

ดร.สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร

ดร.สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
03-200x300

ดร.สรรเสริญ สัตถาวร

ดร.สรรเสริญ สัตถาวร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
Oil

ดร.ภิญรดา แก้วเขียว

ดร.ภิญรดา แก้วเขียว อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้ประกอบการ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
04

ดร.สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์

ดร.สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
05-270x300

อาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร

อาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
061

ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม

ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  ผู้อำนวยการหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(MIT) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
07-200x300

ดร.นฤตย์รำภา ทรัพย์ไพบูลย์

ดร.นฤตย์รำภา ทรัพย์ไพบูลย์  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
watcharin

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>