เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบเค้าโครงหัวข้อสารนิพนธ์ที่กำหนดให้เป็น 6 หน่วยกิต


เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบเค้าโครงหัวข้อสารนิพนธ์ที่กำหนดให้เป็น 6 หน่วยกิต

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School