เริ่มต้นทำงานกับคนญี่ปุ่น ต้องเข้าใจคนญี่ปุ่น ตอนที่ 14 “ความคิดแบบญี่ปุ่น”


คนญี่ปุ่นมีแนวโน้มด้านความคิดถึงการให้ความสำคัญกับ โครงสร้างทางจริยธรรมแบบปิด หรือก็คือ ภาพที่คนทั่วไปมองคนญี่ปุ่นนั้นล้วนเป็นภาพที่มองจากมุมมองของคนภายนอก ซึ่งเป็นโลกที่มีความเป็นส่วนตัว และคงไว้ซึ่งความเป็นแบบเป็นแผนของตนเอง แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อให้เข้ากับสังคมภายนอก

 

Credit : ส่วนหนึ่งจากหนังสือ อะมะเอะ แก่นแท้จิตใจคนญี่ปุ่น

บัณฑิตวิทยาลัย

Tni Graduated School